80-433 Gdańsk, ul. Zawiszy Czarnego 6/1 58 340 47 63 Email: kancelaria@fortuna-krp.pl

biuletyn-2

Termin przekazania zawiadomienia o rezygnacji wypłaty świadczenia urlopowego

Przypominamy, że w dniu 31 stycznia 2022 r. upłynie termin wykonania przez pracodawców obowiązku informacyjnego w razie nieutworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz niewypłacania świadczenia urlopowego.

Zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (dalej „ustawa”), fundusz tworzą  co do zasady pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. W przypadku pracodawcy zatrudniającego według stanu na dzień 1 stycznia danego roku, co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, zobowiązany jest on do utworzenia funduszu na wniosek zakładowej organizacji związkowej (art. 3 ust. 1c ustawy). Pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych zobowiązani są do utworzenia funduszu, bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników (art. 3 ust. 2 ustawy). 

Natomiast pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, mogą:

– utworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

– albo wypłacać świadczenie urlopowe 

– albo mogą nie utworzyć funduszu, ani nie wypłacać świadczenia urlopowego – jednakże w tej sytuacji, jeśli pracodawcy nie są objęci układem zbiorowym pracy i nie są zobowiązani do wydania regulaminu wynagradzania, powinni oni w pierwszym miesiącu danego roku kalendarzowego poinformować swoich pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy, o fakcie nietworzenia funduszu i niewypłacania świadczenia urlopowego.

Niedochowanie wyżej wskazanego obowiązku informacyjnego zagrożone jest karą grzywny do 5000 zł (art. 12a ust. 1 ustawy w zw. z art. 24 § 1 Kodeksu wykroczeń).

Warto jednocześnie pamiętać, że ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2021.2095), wprowadza pewne odciążenia pracodawców odnośnie obowiązków związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych i świadczeniami urlopowymi w czasie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii COVID-19. W szczególności istnieje możliwość zawieszenia pewnych obowiązków nałożonych ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Nie wpływa to jednak na ww. obowiązek informacyjny pracodawcy.