80-433 Gdańsk, ul. Zawiszy Czarnego 6/1 58 340 47 63 Email: kancelaria@fortuna-krp.pl

Prawo spółek handlowych - Kancelaria Radcy Prawnego Fortuna Gdańsk

Prawo handlowe stanowi jeden z działów prawa cywilnego, wyodrębniony ze względu na potrzebę uregulowania obrotu gospodarczego.

Źródłami prawa handlowego są m.in.

  • - kodeks spółek handlowych,
  • - kodeks cywilny,
  • - prawo przedsiębiorców,
  • ustawa o krajowym rejestrze sądowym,
  • - ustawa o centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej i punkcie informacji dla przedsiębiorcy,
  • - ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów i wiele innych.

Czy wiesz, że co do zasady przedsiębiorca może rozpocząć działalność gospodarczą w momencie uzyskania wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, bądź Krajowego Rejestru Sądowego?

Możemy pomóc Ci w założeniu i rejestracji działalności gospodarczej, uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, licencji czy koncesji, w zależności od przedmiotu działalności, złożeniu stosownych wniosków.

Czy wiesz, że co do zasady przedsiębiorca może rozpocząć działalność gospodarczą w momencie uzyskania wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, bądź Krajowego Rejestru Sądowego?

DLA FIRM

OBSŁUGA PRAWNA FIRM

OBŁUGA PRAWNA FIRM

Jeśli masz pytania lub chcesz zasięgnąć naszych porad dotyczących obsługi prawnej firm - umów się na spotkanie w naszej kancelarii. Zadzwoń i umów spotkanie: 58 340 47 63

Możemy pomóc Ci w założeniu i rejestracji działalności gospodarczej, uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, licencji czy koncesji, w zależności od przedmiotu działalności, złożeniu stosownych wniosków.

Pomoc w założeniu spółki

Zakładasz spółkę i potrzebujesz pomocy przy sporządzeniu umowy spółki, bądź aktu założycielskiego? Zależy Ci na prawidłowym przygotowaniu statutu spółki? Zespół Kancelarii może przygotować wszelkie niezbędne dokumenty, które uregulują jak najpełniej kwestie związane z planowaną działalnością gospodarczą, zapewnią spełnienie wszystkich wymogów formalnych utworzenia spółki i zabezpieczą interesy przedsiębiorcy.

Możemy zaoferować również pełną obsługę prawną w toku prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie przygotowywania uchwał organów spółki, zmian podmiotowych w organach spółki, sporządzania i opiniowania umów z kontrahentami, bieżącego doradztwa, negocjacji z kontrahentami oraz reprezentowania przedsiębiorców w ewentualnych sporach zarówno na etapie przedsądowym jak i sądowym.

Należy pamiętać, że funkcjonowanie spółki to także kwestie pracownicze oraz stosunki pomiędzy wspólnikami spółki oraz pomiędzy wspólnikami spółki a spółką. Pomożemy przygotować wewnątrzzakładowe akty prawa pracy, możemy uczestniczyć w negocjacjach warunków umów zawieranych z pracownikami, ze wspólnikami, podejmiemy się pomocy w rozwiązywaniu sporów pomiędzy wspólnikami.

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki

Spółka zmaga się z problemami finansowymi, a dłużnik nie zgadza się na polubowne załatwienie sprawy? W toku postępowania egzekucyjnego przeciwko spółce została stwierdzona jego bezskuteczność, a Ty byłeś Członkiem Zarządu spółki w momencie powstania zobowiązania? Czy wiesz, że w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością okaże się bezskuteczna, jako Członek Zarządu możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności za zobowiązania spółki?

Wierzyciel spółki ma możliwość wystąpienia z powództwem przeciwko Członkowi Zarządu w przypadku bezskuteczności egzekucji z majątku spółki na podstawie art. 299 kodeksu spółek handlowych. Odpowiedzialność ta nie ma jednak charakteru absolutnego. Istnieją bowiem tzw. przesłanki egzoneracyjne, których ziszczenie się daje możliwość uwolnienia się od odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Jeśli wystąpiono przeciwko Tobie z podobnym powództwem, bądź Ty chcesz wytoczyć powództwo przeciwko Członkowi Zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, od której nie udało Ci się wyegzekwować przysługujących Ci należności, możemy Ci pomóc poprawić sprawę na podstawie art. 299 k.s.h.

Jeśli chcesz zakończyć prowadzenie działalności gospodarczej, pomożemy Ci rozliczyć należności pomiędzy wspólnikami, pomiędzy przedsiębiorcą a jego pracownikami, doprowadzić do likwidacji majątku spółki oraz finalnie do zamknięcia działalności i wykreślenia ze stosownego rejestru, w zależności od formy prowadzenia działalności.

Kancelaria Radcy Prawnego FORTUNA od wielu lat zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych. Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi spółek, sporządzania i opiniowania projektów umów, negocjowania umów z kontrahentami, realizacji umów, a także rozwiązywania sporów w przypadku niewykonania czy bądź nienależytego wykonania umowy, sporów z pracownikami bądź pomiędzy wspólnikami. Kancelaria prowadziła setki spraw sądowych z zakresu prawa handlowego. Reprezentujemy naszych Klientów nie tylko w obszarze Trójmiasta, lecz także na terenie całego kraju – Warszawa, Kraków, Wrocław, Tarnów. Kadra Kancelarii, wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie oraz wiedzę, profesjonalnie i z zaangażowaniem podchodzi do realizacji powierzanych jej spraw, kierując się interesem Klienta. Każdy Klient uzyskuje informacje na temat możliwości działania, ewentualnych ryzyk i szans na wygranie sprawy oraz sprawozdania na temat podejmowanych w sprawie czynności w toku całego postępowania.

USŁUGI PRAWNICZE DLA FIRM
I OSÓB FIZYCZNYCH