80-433 Gdańsk, ul. Zawiszy Czarnego 6/1 58 340 47 63 Email: kancelaria@fortuna-krp.pl

Regulamin - Kancelaria Radcy Prawnego Fortuna Gdańsk

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego FORTUNA Andrzej Fortuna.


1. Ogólne warunki


Niniejszy regulamin udzielania porad prawnych za pośrednictwem Internetu, zwany dalej regulaminem, określa zasady udzielenia porad prawnych na rzecz wszystkich osób i podmiotów z wykorzystaniem Internetu przez Kancelarię Radcy Prawnego FORTUNA Andrzej Fortuna, zwaną dalej Kancelarią.

Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie stanowią regulamin świadczenia usług w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz.1204)

Umowa z Kancelarią zostaje zawarta z chwilą dokonania przez Klienta na rzecz Kancelarii przelewu ustalonego przez strony wynagrodzenia, po uprzednim złożeniu zapytania za pośrednictwem wskazanego na stronie formularza (formularz zgłoszeniowy), akceptacji treści regulaminu, oraz uzyskaniu informacji zwrotnej od Kancelarii dotyczącej wyceny i czasu realizacji usługi. Wymienione elementy warunkują zawarcie umowy i ich spełnienie jest każdorazowo wiążące.

Usługi prawne są świadczone na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie w zakresie każdej dziedziny prawa.

Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Klienta osobom trzecim informacji i treści przekazanych Klientowi przez Kancelarię w związku ze świadczeniem usług.

Kancelaria ma prawo odmowy udzielenia porady w przypadku, gdy naruszałoby to przepisy prawa lub zasady etyki radcy prawnego. W takiej sytuacji Kancelaria poinformuje o tym fakcie Klienta.

2. Świadczenie pomocy prawnej

Po wypełnieniu i przesłaniu przez Klienta formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie internetowej www.fortuna-krp.pl, Kancelaria dokonuje analizy przedstawionego zagadnienia prawnego, a także dokonuje wyceny usługi oraz określa prognozowany termin realizacji usługi (o ile przekracza on standardowy czas realizacji, który wynosi 48h ) i przesyła Klientowi ww. informacje do akceptacji na podany w zgłoszeniu adres internetowy.

W przypadku gdy kwota wyceny i termin realizacji zostają zaakceptowane przez Klienta, Klient dokonuje wpłaty na podany poniżej numer konta bankowego Kancelarii.

Numer konta: 28 1050 1764 1000 0022 8088 3741

W sytuacji, gdy zaistnieje konieczność udzielenia przez Klienta dodatkowych informacji niezbędnych do udzielenia porady, napisania pisma lub sporządzenia opinii prawnej Kancelaria skontaktuje się telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną z prośbą o podanie niezbędnych informacji, co może przedłużyć termin udzielenia odpowiedzi. W wymienionym przypadku Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za szkodę spowodowaną zwłoką Klienta w udzieleniu dodatkowych informacji niezbędnych do świadczenia usługi. W takiej sytuacji termin do udzielenia odpowiedzi liczy się od momentu uzyskania przez Kancelarię pełnych danych od Klienta.

Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za podanie niepełnych danych lub danych nieścisłych o stanie faktycznym, a także za spóźnione uzupełnienie informacji.

Klient, który ma zastrzeżenia do merytorycznej treści udzielonej porady prawnej oraz terminu jej udzielenia, ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 7 dni roboczych od daty wpływu zgłoszenia.
Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail podany przez Użytkownika.

3. Postanowienia końcowe

Kancelaria świadczy usługi zgodnie z postanowieniami Kodeksu Etyki Radcy Prawnego (kodeks dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.kirp.pl/Akty-Prawne/Kodeks-Etyki-Radcy-Prawnego).

Kancelaria jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) pozyskanych od Klienta w celu realizacji usług.

Klient akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w trakcie realizacji zlecenia w celu świadczenia usług przez Kancelarię oraz wystawienia dowodów księgowych.

Klient oświadcza, że jest świadomy przysługujących mu praw wynikających z przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawa dostępu do danych, ich zmiany i usunięcia.

Kancelaria zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanych z danymi osobowymi Klienta i nieudostępniania ich.

Podane przez Klienta informacje oraz dane (w tym adres e-mail) zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizacji usługi.

Kancelaria zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedziała się w związku z realizacją zlecenia.

Kancelaria zastrzega, że świadczenie wszelkiego rodzaju usług drogą elektroniczną wiąże się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet. Podpisując niniejszy Regulamin Klient oświadcza, że został poinformowany o ryzyku związanym ze świadczeniem usług droga internetową.

Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub zawartej umowy o świadczenie Usługi droga elektroniczną rozstrzygane będzie przez właściwy miejscowo sąd powszechny.

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w serwisie.

Obowiązująca wersja regulaminu opublikowana jest na stronie internetowej.

Dodatkowe informacje Klienci mogą uzyskać pod adresem: sekretariat@fortuna-krp.pl

Nota prawna

Wykonując obowiązki nałożone na usługodawcę przez przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) Kancelaria podaje następujące informacje podstawowe: