80-433 Gdańsk, ul. Zawiszy Czarnego 6/1 58 340 47 63 Email: kancelaria@fortuna-krp.pl

covid-19

Koronawirus a prawo do informacji o osobie bliskiej i jej stanie zdrowia, kwarantannie

Osoby, których bliscy obecnie znajdują się w szpitalu często napotykają na ograniczenia informacyjne dotyczące ich bliskich, w tym czy osoby takie zostały poddane hospitalizacji. Warto więc znać przepisy jakie mają zastosowanie w tej sprawie, w tym szczególne rozwiązania dotyczące osób znajdujących się w szpitalu.

Samemu trzeba również pamiętać o tym, że jeśli znajdziemy się w szpitalu to zasadnym jest wypełnienie oświadczenia o zgodzie na przekazywanie bliskim informacji o swoim stanie zdrowia oraz udostępnienia dokumentacji medycznej.

Zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym przez Ministerstwo Zdrowia dopuszczalne jest – w wyjątkowych przypadkach – udzielenie informacji telefonicznej o fakcie hospitalizacji osób o wskazanej przez rozmówcę tożsamości. Dopuszczalne jest to w przypadku gdy odmowa udzielenia informacji uniemożliwi realizację prawa członkowi rodziny pacjenta bądź osób bliskich do informacji w sytuacjach nagłych (np. wypadek drogowy, klęska żywiołowa) oraz w stanach zagrożenia dla życia pacjenta.

Należy jednak uprawdopodobnić, że rozmówca jest osobą uprawnioną do uzyskania takiej informacji poprzez zadanie pytań kontrolnych, np. o podanie nr PESEL lub adres jego zamieszkania (jeśli podmiot leczniczy dysponuje tymi informacjami). Przekazywane mogą być w ten sposób jedynie informacje, które są niezbędne do działania w stanie wyższej konieczności. Nie ma tutaj mowy o przekazywaniu szczegółowych informacji.

Prawnym uzasadnieniem takiego działania jest między innymi art. 9 ust. 2 lit. h) RODO oraz w niektórych przypadkach art. 9 ust. 2 lit. c) RODO.

Odnosząc się do kwestii obowiązków podmiotów leczniczych w obecnej sytuacji epidemii koronawirusa COVID-19 należy również pamiętać, że zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity Dz.U.2019.1239 z późn. zm.) kierownik podmiotu leczniczego, w którym wykonywana jest decyzja o kwarantannie, hospitalizacji, izolacji jest obowiązany do powiadomienia rodziny lub osoby wskazanej przez osobę poddaną hospitalizacji, izolacji lub kwarantannie, o poddaniu tej osoby hospitalizacji, izolacji lub kwarantannie.

radca prawny
Andrzej Fortuna