80-433 Gdańsk, ul. Zawiszy Czarnego 6/1 58 340 47 63 Email: kancelaria@fortuna-krp.pl

Koronawirus a kierowanie pracowników na profilaktyczne badania lekarskie. Wytyczne Głównego Inspektora Pracy

Szanowni Państwo,

W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce, spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa, Główny Inspektor Pracy wydał wytyczne w zakresie obowiązku terminowego kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie oraz obowiązku terminowego przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wśród zaleceń znalazły się:

 1. Zawieszenie obowiązku przeprowadzania okresowych badań lekarskich pracowników do czasu odwołania zagrożenia epidemiologicznego.
  Nie oznacza to jednak zawieszenia obowiązku wystawiania skierowań na okresowe badania lekarskie w odpowiednich terminach. Skierowanie wystawione w terminie będzie równoznaczne z gotowością pracodawcy do realizacji obowiązku dotyczącego badań profilaktycznych pracowników. Pracownicy powinni zostać jednocześnie zobowiązani do niezwłocznego stawienia się w jednostce medycyny pracy po odwołaniu zagrożenia epidemiologicznego.
 2. Utrzymanie obowiązku niedopuszczenia do pracy pracownika, który nie posiada orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, uzyskanego w czasie wstępnych badań profilaktycznych,
 3. Możliwość przeprowadzenia instruktażu ogólnego w formie samokształcenia kierowanego lub seminarium, w szczególności za pomocą środków komunikacji elektronicznej (min. 3 h lekcyjne);
  Pracownicy powinni otrzymać kompletów materiałów, np. pocztą elektroniczną, w celu zapoznania się z podstawowymi przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
 4. Możliwość przeprowadzenia szkoleń okresowych pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w formie samokształcenia kierowanego lub seminarium za pomocą środków komunikacji elektronicznej (min. 8 h lekcyjnych);
  Pracownicy powinni otrzymać, np. pocztą elektroniczną, komplet niezbędnych materiałów, w celu zaktualizowania wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, zagrożeń oraz metod ochrony przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą, a także postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach zagrożenia.
 5. Przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego niezwłocznie po odwołaniu zagrożenia epidemiologicznego;
 6. Utrzymanie obowiązku przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego przed dopuszczeniem pracownika do pracy na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne, a także pracownika, który jest przenoszony na takie stanowisko, ucznia w czasie praktycznej nauki zawodu oraz studenta w ramach praktyk studenckich.

Celem zalecanych działań jest minimalizacja ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, przy jednoczesnym utrzymaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pracy pracowników.

Opracowane przez naszą kancelarię skierowanie na badania lekarskie – można pobrać tu.

radca prawny
Andrzej Fortuna