80-433 Gdańsk, ul. Zawiszy Czarnego 6/1 58 340 47 63 Email: kancelaria@fortuna-krp.pl

Jak prawidłowo policzyć premię? – ARTYKUŁ TRÓJMIASTO.PL

Premia od sprzedaży stanowi znaczną część wypłaty wielu pracowników. Jak prawidłowo ją obliczyć?

Proszę o informację, jak prawidłowo wyliczać prowizje. Mam ustalone progi procentowe od sprzedaży, np. powyżej 30 tys. zł netto mam otrzymać 5 proc. tej kwoty. Ile wyniesie moja prowizja? 30 tys. zł x 5 proc. czyli 1575 zł netto na konto? Czy 1575 zł minus podatek, czyli 1075 zł netto? W umowie nie mam żadnych zapisów dotyczących premii, oprócz tego, że będę otrzymywać premię uznaniową.

Na pytanie odpowiada Andrzej Fortuna – radca prawny z kancelarii Radcy Prawnego Fortuna.

W niniejszej sprawie, jak wynika z zapytania czytelnika, mamy do czynienia z konkretnie ustaloną prowizją o charakterze roszczeniowym, a nie uznaniowym. To oznacza, że w razie spełnienia przez pracownika przesłanek uzyskania prowizji – pracownik posiada roszczenie o jej wypłatę. Konkretne zasady ukształtowania takiego składnika wynagrodzenia nie wynikają wprost z przepisów prawa pracy – ale wynikać one mogą z umowy o pracę (w tym aneksów do niej) albo z wewnętrznych aktów obowiązujących u pracodawcy (np. regulaminów wynagradzania, premiowania). Zatem w tychże dokumentach w pierwszej kolejności należy poszukiwać reguł związanych ze sposobem kalkulowania prowizji.

Jeśli takie reguły nie zostały w żaden sposób pomiędzy pracodawcą a pracownikiem ustalone, a tylko wskazano progi procentowe – uznać należy, iż równowartość 5 proc. od wartości sprzedaży stanowi kwotę brutto.

Prawo pracy posługuje się bowiem pojęciem wynagrodzenia za pracę jako takiego – natomiast pojęcia wynagrodzenia netto i brutto są pojęciami używanymi potocznie i oznaczają – odpowiednio – kwotę uzyskiwaną „na rękę” przez pracownika po dokonanych przez pracodawcę obligatoryjnych potrąceniach oraz kwotę przed takimi publicznoprawnymi potrąceniami. Ustalić zatem należy, kto ponosi ciężar finansowy takich publicznoprawnych obciążeń.

W myśl art. z art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. „każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie”. Powyższy przepis stanowi źródło istotnej reguły prawa podatkowego, mianowicie zasady powszechności opodatkowania. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, co do zasady obligatoryjnemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają dochody z tytułu stosunku pracy – w tym wszelkie premie i prowizje. Podatnikiem, a więc osobą zobowiązaną do poniesienia ciężaru podatku, jest w tym zakresie pracownik. Co prawda, zgodnie z art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to pracodawca dokonuje wpłacenia zaliczek na podatek za swoich pracowników – czyni to jednak z kwot, jakie pracownicy u niego zarobili. Tym samym zaliczki na podatek stanowią cześć wynagrodzenia pracownika.

Czy dostajesz jakieś dodatki do wynagrodzenia?
tak, prowizję od sprzedaży16%
tak, premie przydzielane przez pracodawcę37%
tak, inne dodatki ustalone przez pracodawcę17%
nie, dostaję tylko ustaloną wcześniej kwotę30%

Łącznie głosów: 226

Analogicznie sprawa wygląda w zakresie ubezpieczeń społecznych kalkulowanych od wynagrodzenia – w zakresie, w jakim składki są finansowane przez pracownika. Wynagrodzenie to bowiem podlega obligatoryjnemu oskładkowaniu, przy czym ustawa wskazuje, że część składek na ubezpieczenia społeczne pracownika finansowana jest przez pracownika, a część przez pracodawcę. Skoro zatem pracodawca, potrącając z wynagrodzenia pracownika składki, realizuje obowiązek pracownika do finansowania części obciążenia składkowego – analogicznie należy uznać, że tak potrącana część wypłacanej kwoty także jest częścią wynagrodzenia pracowniczego.

Powyższe znajduje pełne odzwierciedlenie w orzecznictwie (np. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 sierpnia 2001 r., sygn. III ZP 13/01).

Tym samym kwota podana w relacji pomiędzy pracownikiem a pracodawcą stanowi kwotę brutto – jeśli oczywiście wyraźnie nie zastrzeżono inaczej.

Zatem, podsumowując – prowizja czytelnika przekazana na jego rachunek bankowy wyniesie tutaj wartość niższą, pomniejszoną o potrącenie zaliczek na podatek i obowiązkowych składek na ubezpieczenia.


Czytaj więcej na:
https://praca.trojmiasto.pl/Jak-prawidlowo-policzyc-premie-uznaniowa-n133275.html#tri