80-433 Gdańsk, ul. Zawiszy Czarnego 6/1 58 340 47 63 Email: kancelaria@fortuna-krp.pl

covid-19

Informacje o komunikacji elektronicznej w dobie zagrożenia epidemicznego

Szanowni Państwo,

Z uwagi na istniejące zagrożenie epidemiczne, Urząd Zamówień Publicznych wydał komunikat, w którym zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej także w postępowaniach o wartości poniżej progów unijnych.

Zgodnie z zaleceniem Urzędu Zamówień Publicznych, wszelka korespondencja w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego powinna odbywać się komunikacją elektroniczną. Należy przy tym pamiętać, że oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a także oświadczenie wykonawcy, o którym mowa w art. 25a, muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Komunikacja elektroniczna może być stosowana nie tylko przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, lecz także w trakcie postępowania. Prawo zamówień publicznych w uzasadnionych przypadkach, do których należy zaliczyć stan zagrożenia epidemicznego, uprawnia zamawiającego do zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym sposobu komunikacji w postępowaniu, przed upływem terminu składania ofert. Zmiana ta musi zostać udostępniona przez zamawiającego na stronie internetowej. Należy również dokonać zmiany ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Dokonanie zmiany sposobu komunikacji powoduje odpowiednie wydłużenie terminu składania ofert.

Urząd Zamówień Publicznych zaznacza przy tym, że wybór sposobu komunikacji nie powinien prowadzić do ograniczenia uprawnień wykonawców. Jeśli zatem niemożliwe byłoby złożenie przez wykonawców ofert, wniosków i innych dokumentów w postaci elektronicznej, zamawiający powinien umożliwić złożenie ich w sposób tradycyjny.

Więcej informacji: https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego

radca prawny
Andrzej Fortuna