80-433 Gdańsk, ul. Zawiszy Czarnego 6/1 58 340 47 63 Email: kancelaria@fortuna-krp.pl

Czy można rzucić pracę podczas urlopu? - Kancelaria Radcy Prawnego Fortuna Gdańsk

Czy można rzucić pracę podczas urlopu?

Zazwyczaj zmianę pracy poprzedza okres wypowiedzenia, często też pracodawca wysyła wtedy pracownika na zaległy urlop wypoczynkowy. Nie jest to jednak reguła. Przy dobrej woli byłego pracodawcy pracę możemy zmienić nawet z dnia na dzień.

Czy w przypadku, kiedy przebywam na urlopie wypoczynkowym, mogę podpisać z pracodawcą wypowiedzenie za porozumieniem stron (bez okresu wypowiedzenia) i przerwać ten urlop, jednocześnie podejmując pracę u innego pracodawcy?

Na pytanie odpowiada Andrzej Fortuna – radca prawny z kancelarii Radcy Prawnego Fortuna

Na pytanie czytelnika należy odpowiedzieć twierdząco. Nie ma przeciwwskazań, aby podczas urlopu wypoczynkowego pracownika strony stosunku pracy porozumiały się w przedmiocie natychmiastowego rozwiązania umowy o pracę oraz aby kolejno pracownik podjął pracę u nowego pracodawcy.

Zgodnie z art. 30 § 1 Kodeksu pracy umowa o pracę rozwiązuje się:
1. na mocy porozumienia stron;
2. przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem);
3. przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia);
4. z upływem czasu, na który była zawarta.

Na podstawie przedstawionego przepisu należy doprecyzować, że stosowane w języku potocznym określenie, jakim tutaj posługuje się także czytelnik – a mianowicie „wypowiedzenie za porozumieniem stron” – nie jest prawidłowe. Prawo przewiduje bowiem albo porozumienie rozwiązujące umowę (czyli ustalenia dokonane obustronnie), albo tzw. wypowiedzenie (czyli jednostronne spowodowanie ustania stosunku pracy – czy to przez pracownika, czy przez pracodawcę, przy zachowaniu okresu wypowiedzenia). Dodatkowo oczywiście rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić poprzez jednostronną decyzję każdej ze stron w trybie natychmiastowym albo też umowa może rozwiązać się bez konieczności podjęcia dodatkowych czynności – jeśli w  samej umowie określono czas, na jaki została ona zawarta.

W doktrynie prawa zaznacza się, że skoro porozumienie stron zostało wymienione w pierwszej kolejności wśród sposobów rozwiązania stosunku pracy, jest ono preferowane przez ustawodawcę, a tym samym może być zawarte w każdym czasie, nawet w trakcie urlopu wypoczynkowego.

Urlop wypoczynkowy stanowi bowiem okres ochronny pracownika – ale jedynie przed wypowiedzeniem pracownikowi umowy o pracę (art. 41 Kodeksu pracy). Nie chroni on natomiast przed rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia, a tym bardziej w pełni dopuszczalne jest, aby w okresie urlopu wypoczynkowego to pracownik jednostronnie rozwiązał umowę o pracę, czy to za wypowiedzeniem, czy bez wypowiedzenia. Nie ma także prawnych przeciwwskazań, aby strony w tym czasie zawarły porozumienie rozwiązujące umowę o pracę.

Porozumienie rozwiązujące umowę o pracę to bowiem nic innego, jak po prostu umowa pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, w przedmiocie tego, że kończą oni stosunek pracy w terminie przez siebie ustalonym – czy to od razu, czy też po upływie jakiegoś określonego zgodnie czasu. Przy porozumieniu rozwiązującym umowę o pracę nie ma bowiem konieczności zachowania swoistego okresu wypowiedzenia. Strony mogą ustalić, iż stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu już w chwili podpisania porozumienia albo wręcz przeciwnie – mogą określić datę rozwiązania umowy na późniejszą niż nawet ta, jaka by wynikała z rozwiązania umowy za wypowiedzeniem.

W porozumieniu rozwiązującym stosunek pracy można uregulować także inne kwestie związane z dotychczasową umową – jeśli oczywiście nie naruszy to bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa pracy służących ochronie pracownika. Kodeks pracy nie przewiduje przy tym obowiązku zachowania określonej formy porozumienia, jednakże zachowanie formy pisemnej będzie istotne z punktu widzenia kwestii dowodowych.

Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że rozwiązanie umowy o pracę w trakcie urlopu wypoczynkowego nie oznacza „przepadku” niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego. Ta część urlopu, która miała być wykorzystana po umówionym rozwiązaniu umowy o pracę, przestaje być udzielonym pracownikowi urlopem i albo zostaje rozliczona ekwiwalentem za niewykorzystany urlop, albo też przechodzi do kolejnego pracodawcy (gdyby u dotychczasowego pracodawcy wykorzystano już cały urlop proporcjonalny do okresu zatrudnienia w tym podmiocie – art. 1551 Kodeksu pracy).

Na marginesie jedynie sygnalizuję, że niekiedy podjęcie pracy u nowego pracodawcy, nawet po rozwiązaniu poprzedniej umowy, jest obarczone pewnymi obostrzeniami – np. jeśli z poprzednim pracodawcą zawarta była umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy w zamian za stosowne odszkodowanie należne pracownikowi (art. 1012 Kodeksu pracy). W takiej bowiem sytuacji pracownik przechodzący do konkurencyjnej firmy naraża się na odpowiedzialność. Niemniej kwestie te wykraczają już poza istotę zapytania czytelnika.