80-433 Gdańsk, ul. Zawiszy Czarnego 6/1 58 340 47 63 Email: kancelaria@fortuna-krp.pl

Biuletyn - 10.2018 - Kancelaria Radcy Prawnego Fortuna Gdańsk

Biuletyn – 10.2018

Zapraszamy do zapoznania się z nowym Biuletynem opracowanym przez naszych prawników

  1. ZMIANY W REGULACJACH

ZMIANY ZASAD USTALANIA WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO W PODMIOTACH LECZNICZYCH

W dniu 25 października 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy o zmianie ustawy o państwowym ratownictwie medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1942).

Nowelizacja rozszerza zakres osób, których dotyczą przepisy ustawy. Zgodnie z art. 1 znowelizowanej ustawy – ustawa określa sposób ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego nie tylko pracowników wykonujących zawody medyczne, ale również pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawody medyczne, zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Dla takich osób współczynnik pracy został przyjęty na poziomie 0,53.

Porozumienie w sprawie ustalenia sposobu podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego na dzień 1 lipca 2018 r., dotyczące ww. osób oraz pielęgniarek i położnych w zakresie zmiany ich współczynników pracy, powinno być zawarte w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie nowelizacji. Jeżeli w tym terminie porozumienie nie zostanie zawarte, to sposób podwyższania wynagrodzenia zasadniczego ustalany jest w drodze zarządzenia w terminie 14 dni od dnia upływu ww. terminu. Zarządzenie w tej sprawie wydaje kierownik podmiotu leczniczego lub podmiot tworzący.

ASYSTENT MEDYCZNY MOŻE WYDAWAĆ ZAŚWIADCZENIA O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

Od dnia 23 października 2018 r., w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1925) – asystenci medyczni mogą wystawiać zaświadczenia lekarskie o czasowej niezdolności do pracy.

Podstawą wystawienia zaświadczenia będzie upoważnienie od lekarza, który ma utworzony profil informacyjny, jak również dokumentacja medyczna sporządzona przez tego lekarza. Upoważnienie może być udzielone maksymalnie na okres 12 miesięcy, jednakże po tym terminie można udzielić kolejnego upoważnienia.

W celu rejestracji osób upoważnionych do wydawania zaświadczeń, utworzony został elektroniczny Rejestr Asystentów Medycznych. Rejestr będzie zawierał dane osób wystawiających zaświadczenia, osób upoważnionych, daty obowiązywania upoważnień oraz informacje o ich cofnięciu, wygaśnięciu oraz przyczynach tych zdarzeń.

ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W dniu 18 października 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniającej ustawę Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy -Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, na mocy której został przesunięty w czasie obowiązek elektronizacji zamówień w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonych przez innych zamawiających niż centralny zamawiający, w których wartość zamówienia jest szacowana poniżej progów unijnych – z dnia 18 października 2018 r. na dzień 1 stycznia 2020 r.

W związku z nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych, konieczne stało się wprowadzenie zmian również do rozporządzeń doprecyzowujących zapisy ustawowe. W związku z powyższym w dniu 18 październik 2018 r. weszły w życie przepisy:
• rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1991);
• rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z 2018 r., poz. 1992);
• rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018 r., poz. 1993).

ZMIANY W KODEKSIE WYKROCZEŃ

W dniu 17 października 2018 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja wprowadza m. in. nowe zasady odpowiedzialności sprawców tzw. czynów przepołowionych, tj. czynów, które w zależności od wysokości naruszonego dobra, mogą być kwalifikowane jako wykroczenie albo jako przestępstwo. Zmianie uległa wartość stanowiąca granicę przy kwalifikacji tych czynów – dotychczas przy kradzieży, przywłaszczeniu czy niszczeniu mienia, czyn stanowił wykroczenie, jeżeli wartość skradzionego, przywłaszczonego czy zniszczonego mienia nie przekraczała wysokości 1/4 minimalnego wynagrodzenia. Po zmianach granicę kwalifikacji będzie wyznaczała stała kwota 500 zł.

Jeżeli sprawca popełni w krótkich odstępach czasu, przy wykorzystaniu tej samej albo takiej samej sposobności lub w podobny sposób dwa lub więcej umyślnych wykroczeń przeciwko mieniu, a łączna wartość mienia przekroczy kwotę 500 zł – wówczas ten sprawca będzie odpowiadał za popełnienie jednego przestępstwa, a nie kilku wykroczeń.

Ponadto nowelizacja wprowadza jednolity termin, w którym w postępowaniu w sprawach o wykroczenia mogą być nakładane grzywny w formie mandatu karnego – termin ten wyniesie 60 dni od dnia ustalenia sprawcy wykroczenia.

Przepisy ustawy wejdą w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych przepisów, które będą obowiązywały po 6 lub 12 miesiącach od ogłoszenia ustawy.

ZASADY RAPORTOWANIA O TRANSAKCJACH

W dniu 13 października 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 października 2018 r. w sprawie przekazywania informacji o transakcjach oraz formularza identyfikującego instytucję obowiązaną (Dz. U z 2018 r., poz. 1946).

Rozporządzenie konkretyzuje przepisy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie sposobu sporządzania i przekazywania przez instytucje obowiązane informacji o transakcjach oraz formularza identyfikującego. Jak stanowi art. 72 ust 1 ustawy instytucje obowiązane (m. in. banki, notariusze czy pośrednicy w obrocie nieruchomościami), mają obowiązek przekazywać Generalnemu Inspektorowi informacje o przyjętych wpłatach, dokonanych wypłatach lub wykonanych transferach środków pieniężnych o równowartości przekraczającej 15 000 euro.

Zgodnie z art. 183 tej ustawy, do 13 lipca 2019 r. instytucje zobowiązane mają wybór – mogą przekazywać raporty o transakcjach na dotychczasowych zasadach lub na zasadach określonych nowym rozporządzeniem. Po tej dacie instytucje zobowiązane będą musiały stosować się do nowych zasad.

Wzory informacji oraz wzory formularza identyfikującego udostępniane są przez Ministra w formie dokumentu elektronicznego w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych.

  1. ORZECZNICTWO

WSPÓLNY DOSTĘP DO ŁĄCZA INTERNETOWEGO NIE ZWALNIA Z ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIELEGALNE UDOSTĘPNIENIE PLIKÓW

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 18 października 2018 r., sygn. C – 149/17

Właściciel praw autorskich do audiobooka wystąpił z powództwem o odszkodowanie przeciwko posiadaczowi łącza internetowego, za pośrednictwem którego została umieszczona w Internecie kopia tego audiobooka. Posiadacz łącza zaprzeczył, aby dopuścił się naruszenia praw autorskich i wskazał, że nie był jedyną osobą korzystającą z łącza, ponieważ dostęp do niego mieli również rodzice pozwanego. Pozwany nie wskazał jednak kiedy, ani w jakich okolicznościach jego rodzice mogli korzystać z łącza.

Niemiecki sąd rozpoznający sprawę zwrócił się z wnioskiem do Trybunału Sprawiedliwości o interpretację przepisów prawa unijnego, wskazując jednocześnie, że zgodnie z orzecznictwem sądów niemieckich – z uwagi na podstawowe prawo do ochrony życia rodzinnego, obrona pozwanego wystarczy, aby wykluczyć odpowiedzialność posiadacza łącza internetowego.

Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że przepisy prawa krajowego pozwalające na uznanie, że właściciel łącza internetowego może zwolnić się z odpowiedzialności za nielegalną publikację plików w przypadku wskazania innych użytkowników łącza – są niezgodne z unijnymi regulacjami dotyczącymi ochrony praw autorskich. Trybunał podkreślił, że jeżeli w oparciu o prawo ochrony życia rodzinnego sąd rozpoznający sprawę nie może zażądać dowodów dotyczących członków rodziny pozwanego, to wówczas ochrona praw autorskich jest iluzoryczna, bowiem w takich przypadkach niemożliwe jest ustalenie sprawcy naruszenia.

Trybunał Sprawiedliwości wskazał, że w systemach prawa krajowego muszą istnieć instrumenty i procedury uprawniające sądy do nakazania udzielenia informacji, które są niezbędne do ustalenia okoliczności sprawy w celu zidentyfikowania sprawcy.


OPODATKOWANIE WIATRAKÓW

Wyrok 7 Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 października 2018 r., sygn. II FSK 2983/17

Przedmiotem sprawy było rozstrzygnięcie kwestii zakresu opodatkowania farm wiatrakowych w roku 2017. Do końca 2016 r. opodatkowaniu podlegały jedynie części budowlane elektrowni (fundament i maszt). W związku z uchwaleniem ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, wprowadzone zostały przepisy, na podstawie których organy podatkowe naliczały podatek od całej elektrowni, czyli również od elementów technicznych.

Z uwagi na to, iż z uzasadnienia projektu ustawy nie wynikało, aby zmiana zakresu opodatkowania była zamiarem ustawodawcy, a ponadto w 2018 r. został przywrócony stan prawny sprzed nowelizacji, powstała wątpliwość, czy organy podatkowe słusznie naliczały w 2017 r. podatek od powierzchni całej elektrowni.

Naczelny Sąd Administracyjny, że choć nowelizacja przepisów z 2016 r. nie miała na celu zwiększenia obowiązków podatkowych, to zgodnie z wykładnią obowiązujących wówczas przepisów, inwestorzy byli zobowiązani do zapłaty podatku od całej elektrowni. Innymi słowy, Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że inwestorzy nie mogą uchylić się od obowiązku podatkowego, nawet jeżeli zmiana przepisów w tym zakresie była wynikiem błędu ustawodawcy.


NIE KAŻDA BEZCZYNNOŚĆ ORGANU BĘDZIE RAŻĄCYM NARUSZENIEM PRAWA

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 września 2018 r., sygn. II OSK 634/18

Sprawa dotyczyła skargi na bezczynność starosty w sprawie o wydanie pozwolenia na budowę. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że skarga jest zasadna, nałożył na starostę obowiązek wydania decyzji w terminie 30 dni oraz orzekł, że bezczynność była rażącym naruszeniem prawa.

Na skutek skargi kasacyjnej starosty, Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok w części stwierdzającej rażące naruszenie prawa. Orzekł, że do takiej kwalifikacji zachowania organu nie jest wystarczające stwierdzenie przekroczenia terminów na załatwienie sprawy administracyjnej. Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, że rażące naruszenie prawa ma miejsce tylko w razie oczywistego braku podejmowania jakichkolwiek czynności, oczywistego lekceważenia wniosków strony i jawnego natężenia braku woli do załatwienia sprawy, jak i w razie ewidentnego niestosowania przepisów prawa. Natomiast jeżeli bezczynność wynika np. z błędnego zasugerowania się wytycznymi organu odwoławczego zawartymi w decyzji kierującej sprawę do ponownego rozpoznania, to wówczas organ wprawdzie narusza prawo, ale to naruszenie nie może być uznane za rażące.


PRZERWA W DOSTAWIE TOWARÓW NIE UNIEMOŻLIWIA ZAKWALIFIKOWANIA TEJ DOSTAWY JAKO WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEJ DOSTAWY TOWARÓW

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 września 2018 r., sygn. I FSK 1500/16

Spółka wystąpiła o wydanie interpretacji podatkowej w przedmiocie kwalifikacji jej działalności jako wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Spółka dokonuje dostaw na rzecz kontrahenta z Wielkiej Brytanii, jednak nie wykonuje ich bezpośrednio, ale poprzez magazyn znajdujący się w Belgii. Spółka ponosi koszty transportu oraz utrzymania magazynu, produkty w magazynie nie podlegają obróbce oraz przechowywane są maksymalnie 3 miesiące.

Organ uznał stanowisko Spółki za nieprawidłowe. Uznał, że w okolicznościach sprawy mamy do czynienia z dwiema dostawami – z Polski do Belgii oraz z Belgii do Wielkiej Brytanii. Ta pierwsza dostawa stanowi wewnątrzwspólnotową dostawę towarów i jest opodatkowana stawką 0%, a tej drugiej dostawy nie można tak zakwalifikować, bowiem Spółka nie jest zarejestrowana w Belgii na potrzeby rozliczenia podatku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę Spółki podzielając stanowisko organu. Natomiast Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił skargę kasacyjną Spółki. Orzekł, że doszło do nieprawidłowej interpretacji charakteru dostawy. Choć dostawa jest nietypowa, bo następuje przerwa w jej wykonaniu, to nie zmienia faktu, że od momentu wywozu towarów z Polski do dostarczenia ich do Wielkiej Brytanii transakcja stanowi jedną, zorganizowaną całość z wykorzystaniem jedynie nowoczesnych form realizacji dostawy poprzez centrum logistyczne. Świadczy o tym okoliczność, że już w momencie dokonywania wywozu towaru z terytorium Polski znany jest jego skonkretyzowany odbiorca z Wielkiej Brytanii. Ponadto Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, że organy i sąd niższej instancji pominęły, iż Spółka dysponuje decyzją wydaną przez organ belgijski, w której stwierdzono, że Spółka dokonuje dostawy bezpośrednio na rzecz kontrahenta z Wielkiej Brytanii, a magazynowanie towarów w Belgii nie wpływa na ocenę charakteru dostawy. Z powyższego wynika, że organy belgijskie nie wymagają od Spółki rejestracji na potrzeby VAT w Belgii, więc tym bardziej takiego wymogu nie mogą stawiać polskie organy.

III.WARTO PAMIĘTAĆ


BEZ DOWODU REJESTRACYJNEGO I POLISY W POJEŹDZIE

Od 1 października 2018 r. kierowcy poruszający się pojazdem zarejestrowanym w Polsce nie mają obowiązku posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz dowodu zawarcia polisy OC. Uchylenie tego obowiązku jest wynikiem procedury wdrożenia nowego systemu centralnej ewidencji pojazdów, za sprawą nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 9 maja 2018 r.

Na podstawie art. 17 ust. 2 tej ustawy, Minister Cyfryzacji wydał w dniu 28 czerwca 2018 r. komunikat, zgodnie z którym termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie informacji do centralnej ewidencji pojazdów o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego został ustalony na dzień 1 października 2018 r. Od tego dnia informacje o zawarte na dowodzie rejestracyjnym oraz informacje o zawarciu umowy ubezpieczenia, organy kontrolujące będą mogły pozyskać bezpośrednio z centralnej bazy, bez konieczności fizycznego sprawdzenia tych dokumentów.

Wprowadzone zmiany nie oznaczają, że kontrolerzy nie będą mogli już zatrzymać dowodu rejestracyjnego, jeżeli stwierdzą, że pojazd nie spełnia wymagań ochrony środowiska, zagraża bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego. W takich przypadkach od 1 października 2018 r. organy kontrolne będą odnotowywały informację o zatrzymaniu dowodu w Centralnej Ewidencji Pojazdów, a kierujący pojazdem – tak jak dotychczas – otrzyma pisemne pokwitowanie.

Warto również pamiętać, że kierujący mają w dalszym ciągu obowiązek posiadania przy sobie prawa jazdy.


URUCHOMIENIE MINIPORTALU

W dniu 4 października 2018 r. zakończone zostały prace wdrożeniowe nad miniPortalem. Jest to system stworzony dla zamawiających i wykonawców, służący elektronicznej komunikacji w postępowaniach o udzielenie zamówienie publicznego

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych opublikował przykładowe zapisy SIWZ dotyczące porozumiewania się Zamawiających z Wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem miniPortalu.

Z przykładowymi zapisami można zapoznać się na stronie:https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/przykladowe-zapisy-siwz-dotyczace-porozumiewania-sie-zamawiajacych-z-wykonawcami-przy-uzyciu-srodkow-komunikacji-elektronicznej-z-wykorzystaniem-miniportalu

Ponadto, na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych zamieszczone zostały filmy instruktażowe dotyczące przygotowania postępowania i otwarcia ofert, szyfrowania i deszyfrowania ofert, komunikacji pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą oraz zmiany i wycofania oferty


ZASADY WNOSZENIA NIEPIENIĘŻNYCH FORM WADIUM W POSTĘPOWANIACH WSZCZĘTYCH PO 17 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych zamieszczona została opinia w sprawie zasad wnoszenia niepieniężnych, gwarancyjnych form wadium oraz wadium w postaci poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. – o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówień publicznych w postępowaniach wszczętych po dniu 17 października 2018 r.

W opinii zostały opisane zasady postępowania z niepieniężnymi formami wadium w postępowaniach prowadzonych elektronicznie. Z treścią opinii można zapoznać się na stronie:https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0022/37732/opinia-dot.-wadium-elektronizacja-17.10.2018.pdf