80-433 Gdańsk, ul. Zawiszy Czarnego 6/1 58 340 47 63 Email: kancelaria@fortuna-krp.pl

Biuletyn - 10.2014 - Kancelaria Radcy Prawnego Fortuna Gdańsk

Biuletyn – 10.2014

PRAWO MEDYCZNE

Wyłączenie sprzętu rehabilitacyjnego spod egzekucji

Z dniem 18 września 2014 roku weszła w życie ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2014.1091), która poszerza katalog przedmiotów wyłączonych spod egzekucji komorniczej o „przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członków jego rodziny”.

Pod pojęcie tym rozumieć należy sprzęt rehabilitacyjny oraz inne przedmioty, które są niezbędne dla dłużnika (członków jego rodziny) do jego egzystencji oraz ułatwiają mu życie, łagodząc skutki niepełnosprawności.

Badania lekarskie i psychologiczne kandydatów na sędziów

W dniu 01 października 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014 roku w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego (Dz.U.2014.1293).

Regulacja przewiduje, że badania lekarskie kandydata obejmują ogólną ocenę stanu zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem układu nerwowego i stanu psychicznego, badania specjalistyczne, konsultacje lekarzy specjalistów i badania pomocnicze (laboratoryjne, EKG, EEG, RTG i inne), jeżeli lekarz uprawniony uzna je za niezbędne.

Badania psychologiczne kandydata obejmują wywiad bezpośredni i obserwację kandydata, z zastosowaniem narzędzi diagnostycznych. Psycholog określa i opisuje cechy osobowości kandydata w zakresie umiejętności poznawczych i społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności do samodzielnego oceniania sytuacji i podejmowania decyzji oraz odporności na stres.

Uprawniony lekarz musi być wpisany do rejestru lekarzy prowadzonego na podstawie przepisów wydanych w celu wykonania art. 229ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.). Musi mieć ma prawo wykonywania zawodu oraz co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie. Uprawniony psycholog musi być wpisany do rejestru prowadzonego przez komendanta wojewódzkiego Policji na podstawie przepisów wydanych w celu wykonania ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 576 z późn. zm.).

Zmiana rozporządzenia w sprawie recept lekarskich

W dniu 04 października 2014 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich (Dz. U. poz. 1239).

Nowa regulacja wydłuża m.in. czas, na jaki może być dokonana preskrypcja leków z 90 do 360 dni. Zwiększona została liczba recept, na których można zlecić farmakoterapię z 3 do maksymalnie 12, a także zwiększono ilość wypisywanych leków recepturowych.

Program badań statystycznych na 2015 rok

W dniu 18 października 2014 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015 (Dz. U. poz. 1330).

W zakresie nowych regulacji dotyczących ochrony zdrowia, rozporządzenie określa dane dotyczące działalności systemu ratownictwa medycznego, które są przekazywane przez wojewodów. W 2015 roku nie będą gromadzone dane dotyczące sprawozdania z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przekazywane przez zarządy województw do Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W roku 2015 nie będzie prowadzone również Europejskie Ankietowe Badanie Zdrowia.

Opłaty za krew w 2015 roku

W dniu 01 stycznia 2015 roku wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2014 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2015 r. (Dz. U. poz. 1251).

Opłaty za krew i jej składniki nie ulegną zmianie w stosunku do opłat w 2014 roku.

Udział studentów medycyny w porodzie bez wyraźnej zgody narusza prawa pacjentki

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z dnia 9 października 2014 roku w sprawie nr 37873/04, Konovalova przeciwko Rosji orzekł, że udział studentów medycyny w porodzie bez wyraźnej zgody ciężarnej, narusza prawo przyszłej matki do poszanowania jej życia prywatnego i rodzinnego.

W stanie faktycznym sprawy obywatelka Rosji urodziła dziecko w szpitalu akademickim. Została poinformowana, że w jej porodzie uczestniczyć będą studenci medycyny. Nie została jednak zapytana o zgodę na ich udział w porodzie. W skardze zarzuciła, że stanowiło to naruszenie jej prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.

Trybunał podzielił argumentację skarżącej, stwierdzają naruszenie Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Poród oraz udzielanie szczegółowych informacji o stanie zdrowia matki i jej nowonarodzonego dziecka wchodzą w zakres ochrony prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.

Pomimo że przepisy prawa rosyjskiego pozwalały na udział studentów medycyny w procedurach medycznych, nie uwzględniały interesów i praw pacjentów. Tymczasem pacjent powinien mieć zapewnione prawo do wyrażenia świadomej zgody na udział osób trzecich w trakcie udzielanych świadczeń zdrowotnych. Brak możliwości wyrażenia sprzeciwu stanowił pogwałcenie praw skarżącej.