80-433 Gdańsk, ul. Zawiszy Czarnego 6/1 58 340 47 63 Email: kancelaria@fortuna-krp.pl

Biuletyn - 07.2013 - Kancelaria Radcy Prawnego Fortuna Gdańsk

biuletyn

Biuletyn – 07.2013

I. PROJEKTOWANE ZMIANY W PRZEPISACH
Projekt ustawy umożliwiającej rozwód przez zawarcie umowy

Pod obrady Sejmu skierowano projekt zmiany ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z założeniami projektu, małżeństwo mogłoby zostać rozwiązane w alternatywny względem dotychczasowego sposób – poprzez zgodne oświadczenie woli małżonków. Wyłącznie jednak małżonkowie nieposiadający dzieci mogliby złożyć zgodne oświadczenie woli o ustaniu małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Skutek w postaci ustania małżeństwa miałby następować w terminie 30 dni od złożenia oświadczenia, przy czym w tym czasie każdy z małżonków bez zgody drugiego będzie mógł takie oświadczenie cofnąć. Projekt ponadto przewiduję uchylenie art. 57 k.r.o., który stanowi, że sąd w razie braku odmiennej woli małżonków – orzeka czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia.

II. PRAWO ENERGETYCZNE                                                                                                                                                               Nowe rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie

Dnia 5 września 2013 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640). Zastąpi ono obowiązujące obecnie rozporządzenie z dnia 30 lipca 2001 r. Rozporządzenie reguluje kwestie dotyczące wymagań odnoszących się gazociągów, stacji gazowych, zespołów gazowych na przyłączu, magazynów gazu ziemnego, zakładów górniczych wydobywających gaz ziemny oraz sposobu tłoczenia gazu.
W nowym rozporządzeniu nieco inaczej ukształtowano szerokość stref kontrolowanych, dodatkowo ustalając odrębne odległości dla sadzenia drzew w pobliżu gazociągów. Rozporządzenie w załączniku nr 2 wskazuje również strefy kontrolowane dla gazociągów wybudowanych przed dniem 12 grudnia 2001 r., jak i tych posadowionych w okresie od dnia 12 grudnia 2001 r. do dnia wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia.

III.PRAWO PODATKOWE                                                                                                                                                                Miesięczny termin na złożenie zgłoszenia o nabyciu w drodze dziedziczenia własności rzeczy lub praw majątkowych jest niezgodny z Konstytucją

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 czerwca 2013 roku, sygn. akt P 43/2011
Dnia 4 czerwca 2013 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok (sygn. P 43/2011) w którym uznał, że art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r., w zakresie, w jakim przewiduje miesięczny termin złożenia zgłoszenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego nabycia w drodze dziedziczenia własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jest niezgodny z wywiedzioną z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – zasadą zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa.

Kolejne deklaracje, które można składać w formie elektronicznej
Od 11 czerwca 2013 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. 2013 poz. 669). Wymienione w nim zostało ponad osiemdziesiąt deklaracji, informacji, zeznań i zgłoszeń, które można przesłać do urzędu w formie elektronicznej. Składać w formie elektronicznej można m.in.; deklarację o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika (PCC-2); deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3); deklarację o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku (SD-2); zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (SD-3); deklarację dla podatku od towarów i usług (VAT-7) wraz z załącznikami; deklarację roczną o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R).

Uproszczenie procedury poboru VAT                                                                                                      Od 1 lipca 2013 r. za pomocą środków komunikacji elektronicznej mogą być składane: zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem (NIP-7), zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem (ZAP-3) oraz załączniki do zgłoszenia NIP-7 – informacja o rachunkach (NIP-B) i informacja o miejscach prowadzenia działalności (NIP-C). Pozwala na to rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia rodzajów zgłoszeń, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. 2013 poz. 203).

Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych                                                                                         Od 6 czerwca 2013 r. zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (M. P. 2013 poz. 537), które ukazało się 18 czerwca 2013 r. stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 10,50% kwoty zaległości w stosunku rocznym, a obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 7,88% kwoty zaległości w stosunku rocznym.

IV. DZIAŁ PROCESOWY

Zmiany kodeksu postępowania cywilnego                                                                                                  W dniu 7 lipca 2013 roku weszła w życie ustawa z 10 maja 2013 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. Znowelizowane przepisy wprowadzają obowiązek podawania numeru PESEL lub NIP powoda będącego osobą fizyczną, a w przypadku powodów niebędących osobami fizycznymi – numeru KRS, numeru w innym rejestrze lub NIP. Natomiast sąd z urzędu ustalać ma numer PESEL albo KRS lub NIP pozwanego. W elektronicznym postępowaniu upominawczym od chwili wejścia w życie nowych przepisów mogą być dochodzone jedynie te roszczenia, które stały się wymagalne w okresie trzech lat przed dniem wniesienia pozwu. Powód będzie zobowiązany do wskazywania w pozwach w zakresie osoby pozwanego – jego numeru PESEL, NIP, KRS lub numeru w innym właściwym rejestrze albo ewidencji. Co istotne – w elektronicznym postępowaniu upominawczym, sąd może skazać na grzywnę powoda lub jego przedstawiciela w sytuacji podania nieprawidłowych danych stron – czy to w złej wierze, czy też z powodu niezachowania należytej staranności. Ważnym ujednoliceniem praktyki sądów jest wprowadzenie przepisu, który w razie przekazania sprawy z elektronicznego postepowania upominawczego do sądu właściwego – nakazuje pobrać uzupełniającą opłatę od pozwu. Uprzednio, z uwagi na brak jednoznacznej normy, praktyka sądów była różna. Wprowadzono możliwość uzyskania zaświadczenia, w którym stwierdza się, że wyrok zaoczny lub nakaz zapłaty został uznany za doręczony na oznaczony adres w trybie podwójnego awizowania. W postępowaniu egzekucyjnym, w przypadku dłużników, co do których egzekucja jest prowadzona na podstawie tytułu wykonawczego opartego wyroku zaocznym, nakazie zapłaty w postępowaniu nakazowym, upominawczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym komornik zawiesi postępowanie na wniosek dłużnika, jeżeli ten przedstawi zaświadczenie opisane powyżej, z którego wynikać będzie, że wyrok zaoczny lub nakaz zapłaty zostały doręczone na inny adres niż adres zamieszkania dłużnika. Zawiadomienia o wszczęciu egzekucji zawierać będą również pouczenia ww. kwestiach. Powyższe ułatwi zatem obronę przed windykacją osobom, w zakresie których tytuł wykonawczy uzyskano bez ich wiedzy – na skutek podania nieaktualnego adresu zamieszkania w pzowie. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem 7 lipca 2013 roku stosować się będzie przepisy dotychczasowe, za wyjątkiem przepisów dotyczących zawieszenia postępowania egzekucyjnego na wniosek dłużnika.

Skutecznie nadamy pismo w Unii Europejskiej                                                                                                                       W dniu 13 czerwca 2013 roku na posiedzeniu Sejmu uchwalono ustawę zmieniającą Kodeks Postępowania Cywilnego. Zgodnie z projektowanymi zmianami, oddanie pisma procesowego w placówce pocztowej operatora świadczącego powszechną usługę pocztową w innym państwie, będącym członkiem UE, byłoby jednoznaczne z wniesieniem pisma do sądu. Ponadto, strony mające miejsce zamieszkania (zwykłego pobytu lub siedzibę) na terenie Unii byłyby zwolnione z obowiązku ustanowienia pełnomocnika do doręczeń na terenie Polski. Zatem instytucja pełnomocnika do doręczeń została ograniczona jedynie do sytuacji, gdy strony mają miejsce zamieszkania, zwykłego pobytu, czy siedzibę poza granicami Unii Europejskiej. Wprowadzenie nowych przepisów spowoduje, iż znajdą zastosowanie przepisy rozporządzenia nr 1393/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r., dotyczącego doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1348/2000 (Dz. U. UE L 324 z 13.11.2007, s. 79). Zmian dokonano w celu usunięcia sprzeczności Kodeksu Postępowania Cywilnego z art. 18 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej dotyczącym zakazu dyskryminacji ze względu na przynależność państwową. Nowelizacja trafiła pod obrady Senatu.

 V. PRAWO MEDYCZNE

Świadczenia w przypadku zdarzenia medycznego                                                                                                                 W dniu 1 lipca 2013 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz warunków ustalania wysokości świadczenia w przypadku zdarzenia medycznego (Dz. U. 2013 poz. 750). Aktem powyższym wskazano, jak ustalać wysokość świadczenia w przypadku zakażenia pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta. W przypadku śmierci pacjenta wysokość świadczenia nie może przekraczać łącznej kwoty 300.000 zł, przy czym wysokość: zadośćuczynienia – ustala się w kwocie nie wyższej niż 100.000 zł, odszkodowania – w kwocie maksymalnie 200.000 zł. W razie śmierci pacjenta stosowne świadczenie może wynieść maksymalnie 300.000 zł.

Zintegrowany Informator Pacjenta                                                                                                          Od dnia 1 lipca 2013 roku funkcjonuje Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP). Jest to internetowy system, który umożliwia każdemu pacjentowi uzyskanie informacji o udzielonych mu świadczeniach zdrowotnych i ich kosztach sfinansowanych przez NFZ. Aby uzyskać dostęp do ZIP, należy zarejestrować się na stronie internetowej zip.nfz.gov.pl, a następnie odebrać osobiście w punkcie obsługi ubezpieczonych w NFZ dane dostępu do indywidualnego konta.

Zmiana ustawy o refundacji leków                                                                                                             Z dniem 4 lipca 2013 roku weszła w życie ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. 2013 poz. 766). Zgodnie ze zmienionymi przepisami, urzędowa cena zbytu określona w decyzji o objęciu refundacją nie będzie mogła być wyższa niż cena obowiązująca w dniu złożenia wniosku o ponowne objęcie refundacją. Zostały również złagodzone wymogi formalne w sprawach wniosków o ponowne objęcie refundacją. Zniesiono wymóg przedstawiania analizy efektywności klinicznej, ekonomicznej i wpływu na system ochrony zdrowia.

Wykaz leków refundowanych                                                                                                                               Od dnia 1 lipca 2013 roku obowiązuje nowy wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

VI.PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE 

Dostawca usług wyszukiwania nie odpowiada za dane osobowe na stronach internetowych                               Opinia Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie C-131/12 Google Spain SL, Google Inc. przeciwko Agencia Espanola de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González W stanie faktycznym sprawy, Sąd Najwyższy Hiszpanii zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości z pytaniami w toku postępowania dotyczącego możliwości stosowania dyrektywy 95/46/WE w sprawie ochrony danych w stosunku do wyszukiwarki internetowej obsługiwanej przez Google, jako dostawcę usług. Sprawa dotyczyła wyświetlania w wynikach wyszukiwania danych osoby, której nazwisko pojawiło się w elektronicznych wydaniach gazety. Rzecznik zaproponował stanowisko, iż – zgodnie z dyrektywą o ochronie danych – dostawcy usług wyszukiwania za pomocą wyszukiwarki internetowej nie są odpowiedzialni za dane osobowe zamieszczone na stronach internetowych, które przetwarzają. Jeżeli dostawca taki otworzy w państwie członkowskim oddział promujący i sprzedający powierzchnie reklamowe, którego działalność skierowana jest do mieszkańców tego państwa, krajowe przepisy w zakresie ochrony danych znajdują do niego zastosowanie. Bez znaczenia jest tu okoliczność przetwarzania technicznego danych w innym państwie.

VII. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bieg terminu na wniesienie odwołania od dnia otrzymania zaproszenia do udziału w e-aukcji
Postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej, sygn. akt KIO 939/13.
W stanie faktycznym sprawy Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznawała odwołanie w sprawie przetargu, w którym Zamawiający przewidział przeprowadzenie aukcji elektronicznej i pierwotnie dopuścił do aukcji czterech Wykonawców. Następnie, na skutek wyroku KIO, odrzucił dwie oferty, zatem nie mógł już przeprowadzić aukcji. Zamówienia udzielono Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę w wersji papierowej. Drugi z Wykonawców złożył odwołanie od tej decyzji, które zostało odrzucone jako wniesione po terminie. KIO uznała, iż Zamawiający nie musi informować, którzy Wykonawcy zostali zaproszeni do aukcji elektronicznej. Termin do zakwestionowania poprawności ofert konkurentów w drodze odwołania w ocenie KIO należy jednakże liczyć od otrzymania zaproszenia do udziału w aukcji internetowej. To Wykonawca powinien się sam dowiedzieć, jakie inne firmy zostały do e-aukcji dopuszczone, zapoznając się z jawną dokumentacją postępowania.

Trybunał Konstytucyjny: ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych powinna dotyczyć także dużych przedsiębiorców
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 czerwca 2013 roku, sygn. K 37/12
Trybunał Konstytucyjny, po rozpatrzeniu wniosku Prezydenta, orzekł, że m.in., iż art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych (Dz. U. poz. 891) w zakresie, w jakim za przedsiębiorcę uznaje przedsiębiorcę spełniającego wymagania tylko dla mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy, jest niezgodny z art. 64 ust. 2 w związku z art. 32 ust. 1 oraz z art. 2 Konstytucji, a także, iż art. 12 ustawy w zakresie, w jakim dotyczy wykonawcy, wobec którego ogłoszono upadłość przed wejściem w życie tej ustawy, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji. Trybunał Konstytucyjny uznał, że wielkość podwykonawcy ma znaczenie drugoplanowe ze względów społecznych i gospodarczych, natomiast upadłość dużego przedsiębiorcy ma istotny wpływ na rynek pracy i ich kontrahentów.

Doświadczenie stanowi składnik przedsiębiorstwa
Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 maja 2013 roku, sygn. akt KIO 953/13 Krajowa Izba Odwoławcza orzekła, iż doświadczenie nie jest dobrem, które może stanowić przedmiot samodzielnego obrotu. Jest to składnik przedsiębiorstwa dzielący jego byt prawny. Nie jest zatem możliwe udostępnienie doświadczenia bez udostępnienia przedsiębiorstwa. „Doświadczenie” jest inną od „wiedzy teoretycznej” kategorią pojęciową, obejmującą umiejętności praktyczne, nabywane w sposób empiryczny w zakresie danego zagadnienia. Dla uzyskania wiedzy empirycznej konieczny jest osobiste wykonywanie przedsięwzięć. Doświadczenia nie można nabyć w toku szkolenia czy doradztwa. Aby wykonawca mógł skutecznie się odwołać do zasobów podmiotu trzeciego, zasoby te muszą być rzeczywiście wykorzystywane przy wykonaniu zamówienia. W takiej sytuacji wykonawca winien powołać się na udział podmiotu trzeciego przy wykonywaniu zamówienia, a także udowodnić, iż podmiot udostępniający dany zasób rzeczywiście go posiada oraz, że jego udostępnienie nastąpi w sposób realny na rzecz wykonawcy.

VIII. PRAWO PRACY

 Trybunał Konstytucyjny wypowiedział się o skróconym czasie pracy niepełnosprawnych                                Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niezgodny z art. 2 w zw. z art. 69 Konstytucji w zakresie, w jakim uzależnia zastosowanie skróconego czasu pracy do osoby niepełnosprawnej od uzyskania zaświadczenia lekarskiego o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy. Przepis w tym zakresie, traci moc obowiązującą z upływem dwunastu miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw.

Budżet państwa będzie opłacał składki emerytalne i rentowe w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem za przedsiębiorców                                                                                                               Na 44 posiedzeniu Sejm uchwalił nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Przedsiębiorcy i zleceniobiorcy sprawujący opiekę nad dziećmi będą mogli skorzystać z rozwiązań podobnych do przysługujących pracownikom w Kodeksie Pracy w zakresie dotyczącym urlopu wychowawczego. Zgodnie z nowelizacją, w trakcie sprawowania opieki nad dzieckiem, osoby nieubezpieczone będą mogły wybrać system ubezpieczeń (KRUS lub ZUS). Akt wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 maja 2012 r. Prace nad ustawą ma podjąć Senat.

IX. PRAWO BUDOWLANE

 Europejskie oceny techniczne wyrobów
Na podpis Prezydenta oczekuje ustawa o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności. Ustawa ma wprowadzić do polskiego porządku prawnego przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z 9 marca 2011 r., dotyczące warunków wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych Zgodnie z zapisami ustawy minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej zostanie upoważniony do wyznaczania jednostek oceny technicznej (JOT) uprawnionych do badania wyrobów budowlanych na terytorium Polski. Europejskie oceny techniczne wyrobów budowlanych są dokumentami niezbędnymi do sprzedaży wyrobów budowlanych na terenie Unii Europejskiej. Do każdego wyrobu budowlanego wprowadzanego na rynek ma być dołączana informacja o właściwościach użytkowych wyrobu, określająca, gdzie i jak ma być stosowany dany wyrób. Rozporządzenie regulujące te kwestie wydać ma minister właściwy do spraw budownictwa.

Sposób określenia wysokości opłaty za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz za czynności związane z prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie, a także opłaty za udzielanie informacji, za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego niezgodny z Konstytucją
Trybunał Konstytucyjny orzekł wyrokiem z dnia 25 czerwca 2013 roku, sygn.. K 30/12, że art. 40 ust. 5 pkt 1 lit. b Prawa geodezyjnego i kartograficznego jest niezgodny z art. 92 ust. 1 w związku z art. 217 Konstytucji. Przepis został zakwestionowany z uwagi na pozostawienie organowi wydającemu rozporządzenie pełnej swobody w zakresie wysokości i metody obliczania opłat, podczas gdy opłaty o charakterze daniny publicznej winny być uregulowane ustawowo. Przepis utraci moc obowiązującą z upływem dwunastu miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw.

Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło przeprowadzana będzie dla każdego budynku

 W dniu 2 lipca opublikowano rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2013 poz. 762). Rozporządzenie przewiduje konieczność wykonania analizy możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło dla każdego budynku jako część opisu technicznego projektu budowlanego. Przepisy dotychczasowe znajdą zastosowanie do budynków, dla których przed wejściem w życie nowych przepisów:
 złożono wnioski o pozwolenie na budowę oraz odrębne wnioski o zatwierdzenie projektu budowlanego;
 dokonano zgłoszenia budowy lub wykonywania robót budowlanych;
 została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego.
Nowe przepisy wejdą w życie z dniem 3 października 2013 r.

X. PRAWO ADMINISTRACYJNE

 Zezwolenia dla przewoźników drogowych
Dnia 15 sierpnia 2013 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. 2013 poz. 713). Określa ono wzór zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz wypisu z tego zezwolenia. Akt określa też wzory: licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym oraz wypisu z tej licencji; licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz wypisu z tej licencji; licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką; licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy; a także rodzaje zabezpieczeń licencji wspólnotowej. Nowe licencje będą zabezpieczone przez włókna aktywne w świetle ultrafioletowym; mikrodruk; podwójną numerację: numer seryjny i numer wydania; wzór tła z drukowanym drobnym giloszem i drukiem irysowym; wyczuwalne w dotyku litery, symbole lub wzory.

Mimo cofnięcia skargi na uchwałę gminy sąd zobowiązany jest do zbadania tego aktu                          Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 6 czerwca 2013 roku, sygn. akt II SA/Gd 28/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wydał dnia 06 czerwca 2013 r. postanowienie (sygn. akt II SA/Gd 28/13), w którym stwierdził, że umorzenie postępowania w sprawie ze skargi na uchwałę gminy jest równoznaczne z wiążącym stwierdzeniem sądu, że zaskarżony akt nie jest obarczony wadami. Cofnięcie skargi obliguje zatem sąd do zbadania czy zaskarżony akt nie jest dotknięty wadą nieważności, czyli do podjęcia wszystkich działań wyznaczonych zakresem kompetencji w fazie orzekania. W konsekwencji postanowienie o umorzeniu postępowania ze względu na dopuszczalne cofnięcie skargi na uchwałę lub zarządzenie organu jednostki samorządu terytorialnego zrównuje się z oceną sądu uzasadniającą wydanie wyroku oddalającego skargę. Orzeczenie Sądu nie jest jeszcze prawomocne.

Uchwała powinna uwzględnić spodziewaną zmianę stanu prawnego                                                       Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 22 maja 2013 r., sygn. akt IV SA/Po 239/13 Uchwalenie, w okresie vacatio legis ustawy, aktu prawa miejscowego, mającego wejść w życie po dniu wejścia w życie tej ustawy, o treści sprzecznej z treścią upoważnienia w brzmieniu nadanym tą nową ustawą, narusza konstytucyjną zasadę demokratycznego państwa prawnego wynikającą z art. 2 Konstytucji RP, w tym zasadę zaufania obywatela do organów władzy publicznej i stanowionego przez nie prawa oraz zasadę przyzwoitej legislacji. Teza taka znalazła się w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 22 maja 2013 r., sygn. akt IV SA/Po 239/13. Sąd podkreślił, iż przewidziane vacatio legis ma pozwolić na to, aby wszyscy adresaci nowowprowadzanych norm, w tym także adresaci norm kompetencji prawodawczej, mogli dostosować swoje działania do nowej regulacji. W szczególności więc uchwalając akt prawa miejscowego organ gminy winien uwzględnić spodziewany fakt zmiany stanu prawnego, wynikającej z nowej regulacji ustawowej, która została już opublikowana i wejdzie w życie przed dniem wejścia w życie uchwalanego aktu.