80-433 Gdańsk, ul. Zawiszy Czarnego 6/1 58 340 47 63 Email: kancelaria@fortuna-krp.pl

Biuletyn - 05.2014 - Kancelaria Radcy Prawnego Fortuna Gdańsk

Biuletyn – 05.2014

PRAWO MEDYCZNE

Izba aptekarska na prawach strony w postępowaniu administracyjnym dotyczącym ustalenia zgodności z prawem działań podmiotów prowadzących apteki
W dniu 27 marca 2014 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpoznał skargę Okręgowej Izby Aptekarskiej na postanowienie Głównego Inspektora Farmaceutycznego, utrzymujące w mocy postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, odmawiające wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zbadania zgodności z prawem używania nazwy apteki zawierającej elementy reklamowe (sygn. akt VI SA/Wa 2896/13).
Organy inspekcji farmaceutycznej odmówiły izbie aptekarskiej przymiotu strony. Natomiast Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, uchylając zaskarżone decyzje, iż występowanie organu samorządu aptekarskiego na prawach strony w postępowaniu dotyczącym ustalenia zgodności z prawem działań podmiotów prowadzących apteki jest uzasadnione celami statutowymi izb aptekarskich oraz przemawia za tym interes społeczny.

Od 1 maja 2014 roku obowiązuje nowa lista leków refundowanych
Od dnia 01 maja 2014 roku obowiązuje nowa lista leków refundowanych wprowadzona obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 maja 2014 r. (Dz.Urz.MZ 2014.53).
W zakresie listy aptecznej dodanych zostało 116 nowych produktów, a dla 2 substancji czynnych (4 kody EAN) zostaną rozszerzone dotychczasowe wskazania objęte refundacją.

Rehabilitacja w szpitalach psychiatrycznych
W dniu 25 kwietnia 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia w sprawie zajęć rehabilitacyjnych organizowanych w szpitalach psychiatrycznych (Dz.U.2014.522).
Akt prawny reguluje cele, rodzaje, program i wymiar czasu rehabilitacji organizowanej w szpitalach psychiatrycznych. Wyszczególniono rodzaje prowadzonych zajęć, które powinny być realizowane zgodnie z indywidualnym planem rehabilitacji. Aktywni pacjenci powinni być nagradzani.
Przebieg rehabilitacji dokumentowany jest w historii choroby, stanowiącej część dokumentacji medycznej.

Przy Narodowym Funduszu Zdrowia powołano zespół ds. opracowania nowych rozwiązań systemowych finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie szpitalnego oddziału ratunkowego i izby przyjęć (SOR/IP)
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia zarządzeniem nr 16/2014/GPF z dnia 11 kwietnia 2014 roku powołał zespół ds. opracowania nowych rozwiązań systemowych finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie szpitalnego oddziału ratunkowego i izby przyjęć (SOR/IP). Do zadań Zespołu należy opracowanie nowych rozwiązań systemowych finansowania świadczeń w zakresie SOR/IP.
W skład Zespołu wchodzi Przewodniczący Pani Joanna Startek, Zastępca Przewodniczącego Pan Arkadiusz Kosowski oraz czternastu członków powołanych spośród przedstawicieli wojewódzkich oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia, a także Konsultanci – Krajowy i Wojewódzcy – w dziedzinie medycyny ratunkowej
W pracach Zespołu mogą brać udział również osoby niebędące jego członkami, zaproszone przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, na wniosek przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego.

Nowe zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie chemioterapii
Z dniem 16 kwietnia 2014 roku weszło w życie zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 19/2014/DGL zmieniające zarządzenie nr 26/2012/DGL z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.
Zmiany dotyczą regulacji odnoszących się do stosowania leków poza wskazaniami rejestracyjnymi oraz do kwalifikacji świadczeń realizowanych z zastosowaniem leków sprowadzonych z zagranicy.
Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia w brzmieniu obowiązującym do dnia wejścia w życie zarządzenia zmieniającego.

Nowe zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie transportu sanitarnego
W dniu 17 kwietnia 2014 roku Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał zarządzenie Nr 20/2014/DSM w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny.
W porównaniu do poprzednio obowiązującego zarządzenia Nr 70/2009/DSM, w nowowprowadzonym uregulowano kwestie związane z zespołem sanitarnym typu „N”, tj. przeznaczonym do transportu dzieci od urodzenia do ukończenia 4 tygodni, a w przypadkach uzasadnionych medycznie – do końca pierwszego roku życia dziecka.

Nowe przepisy:
•    W dniu 11 kwietnia 2014 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2014.473).

•    W dniu 23 kwietnia 2014 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu, wzorów formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych oraz okoliczności dokonywanych zgłoszeń (Dz.U.2014.459).

•    Ogłoszono tekst jednolity rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2007 r. w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety (Dz.U.2014.453).

•    Ogłoszono tekst jednolity rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu instytucji powołanych do kontroli jakości surowców używanych do produkcji produktów leczniczych (Dz. U.2014.465).

•    Ogłoszono tekst jednolity rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2014.474).