80-433 Gdańsk, ul. Zawiszy Czarnego 6/1 58 340 47 63 Email: kancelaria@fortuna-krp.pl

Biuletyn - 04.2014 - Kancelaria Radcy Prawnego Fortuna Gdańsk

Biuletyn – 04.2014

Aktualności

Prawo medyczne

Nowe progi w konkursach na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Z dniem 16 kwietnia 2014 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2014.423). Ustawa ta nowelizuje również ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej w zakresie procedur konkursowych na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Od dnia 16 kwietnia 2014 roku przeprowadzenie konkursu ofert będzie obowiązkowe w sytuacji, gdy wartość zamówienia przekroczy 30.000,00 euro, a nie jak dotychczas – 14.000,00 euro.

Procedury powiadamiania o dodatnich wynikach badań w kierunku czynników chorobotwórczych

W dniu 25 marca 2014 roku Minister Zdrowia wydał rozporządzenie w sprawie biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu, wzorów formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych oraz okoliczności dokonywanych zgłoszeń.

W rozporządzeniu określa się sposób zgłaszania dodatnich wyników badań laboratoryjnych w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, określonych w akcie prawnym. Zgłoszeń dokonuje kierownik diagnostycznego laboratorium medycznego państwowemu inspektorowi sanitarnemu. Kierownik zobowiązany jest do przekazania zgłoszenia w ciągu 24 godzin od uzyskania dodatniego wyniku badania.

Rozporządzeniem wprowadzono także wzory formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, gruźlicy oraz HIV.

Rozporządzenie czeka na publikację w Dzienniku Ustaw.

Zmiany w zarządzeniu dotyczącym kontroli recept przez Narodowy Fundusz Zdrowia

Od dnia 01 kwietnia 2014 roku obowiązują nowe zasady kontroli wprowadzone zarządzeniem Nr 13/2014/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 marca 2014 roku zmieniającym zarządzenie Nr 50/2012/DGL z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie planowania, przygotowywania i prowadzenia kontroli wystawiania i realizacji recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne.

Zmiany dotyczą kontroli recept, w tym sprawdzania poprawności pod względem wymogów formalnych. Jako rodek dowodowy dopuszczono wyjaśnienia ustne. Oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ma obowiązek przesyłania Prezesowi NFZ stanowiska w sprawie odwołania lub zażalenia w przypadku jego wniesienia przez podmiot kontrolowany. Fundusz, publikując na stronie BIP informację pokontrolną, może także zamieszczać ocenę podmiotu kontrolowanego.

Zmiany w komunikatach XML

W dniu 27 marca 2014 roku Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał zarządzenie Nr 14/2014/DI zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego komunikatu XML dotyczącego przekazywania dokumentów rozliczeniowych w postaci dokumentu elektronicznego.

Zmieniono załącznik „Komunikat szczegółowy dla rachunku / faktury / noty/ wersja komunikatu 2.0” do niniejszego zarządzenia.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014 r. i od tej daty stosować należy nowy komunikat.

Zakład opiekuńczo-leczniczy jest odrębnym od szpitala przedsiębiorstwem

W wyroku z dnia 13 lutego 2014 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, sygn. akt II SA/Bk 855/13, stwierdził, że zakład opiekuńczo–leczniczy jest odrębnym od szpitala przedsiębiorstwem. Podmiot ten realizuje świadczenia zdrowotne stacjonarne i całodobowe inne niż szpitalne, a zatem nie może być jednostką organizacyjną przedsiębiorstwa o nazwie „szpital”.

W stanie faktycznym sprawy Sejmik województwa nadał statut samodzielnemu publicznemu psychiatrycznemu zakładowi opieki zdrowotnej (SPP ZOZ), wyróżniając w ramach jego struktury dwa przedsiębiorstwa – szpital i zespół poradni specjalistycznych. Jako jedną z jednostek organizacyjnych szpitala wskazano zakład opiekuńczo–leczniczy z rehabilitacją psychiatryczną.

Wojewoda zaskarżył statut, gdyż takie rozwiązanie spowodowało, że w ramach szpitala udziela się również stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne.

Wojewódzki Sąd Administracyjny podzielił ocenę wojewody wskazując, iż przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej wymagają, aby dla każdego rodzaju działalność prowadzony była w ramach odrębnego przedsiębiorstwa. Świadczenia zdrowotne stacjonarne i całodobowe inne niż szpitalne nie mogą być udzielane w ramach jednego przedsiębiorstwa wraz ze świadczeniami zdrowotnymi stacjonarnymi i całodobowymi szpitalnymi. Podmiot leczniczy musi wyodrębnić przedsiębiorstwa dla poszczególnych rodzajów działalności leczniczej.

Postępowanie przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych popełnionych przez lekarzy zgodne z Konstytucją

W dniu 11 marca 2014 roku Trybunał Konstytucyjny wyrokiem w sprawie o sygn. akt K 6/13 orzekł, iż przepisy regulujące postępowanie przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych popełnionych przez lekarzy nie są niezgodne z Konstytucją. Wniosek o zbadanie konstytucyjności wskazywanych regulacji zgłosiła Naczelna Rada Lekarska, kwestionując procedurę, w której lekarze nie są dopuszczeni do udziału w postępowaniu, ani nie mają możliwości wnioskowania o ponowne rozpatrzenie orzeczenia.

Trybunał Konstytucyjny uznał, że pominięcie lekarzy w procedurze było celowym zabiegiem ustawodawcy w celu stworzenia pozasądowego, uzupełniającego trybu przyznawania odszkodowania i zadośćuczynienia. Ponieważ komisja nie jest sądem, nie musi spełniać standardów konstytucyjnych przewidzianych dla sądów, w tym zasady dwuinstancyjności w stosunku do lekarzy.

Również pominięcie lekarzy w procedurze, zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, nie stanowi naruszenia zasady równego traktowania, gdyż lekarze w tym postępowaniu nie są obciążeni odpowiedzialnością majątkową z tytułu zdarzeń medycznych.