80-433 Gdańsk, ul. Zawiszy Czarnego 6/1 58 340 47 63 Email: kancelaria@fortuna-krp.pl

Biuletyn - 02.2017 - Kancelaria Radcy Prawnego Fortuna Gdańsk

Biuletyn – 02.2017

Zapraszamy do zapoznania się z nowym Biuletynem opracowanym przez naszych prawników

I. ZMIANY W PRZEPISACH

MODYFIKACJA WZORU SPRAWOZDANIA O UDZIELONYCH ZAMÓWIENIACH

W dniu 30 grudnia 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. z 2016 r. poz. 2038).

Rozporządzenie określa nowe warunki dot. przekazywania informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach. Ustalony został nowy wzór sprawozdania. W związku z wdrożeniem dyrektyw unijnych poszerza się zakres przekazywanych informacji.

Należy przypomnieć, że zamawiający są zobowiązani złożyć sprawozdanie do dnia 1 marca roku kolejnego po roku sprawozdawczym.
Zgodnie z §2 ww. Rozporządzenia sprawozdanie można przekazać do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych jedynie drogą elektroniczną za pomocą generowanego elektronicznie formularza umieszczonego na oficjalnej stronie Urzędu Zamówień Publicznych. Aby wypełnić formularz konieczne jest posiadanie konta umożliwiającego publikowanie ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych. Konta założone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują swoją aktualność. Natomiast podmioty, które nie posiadają jeszcze danych umożliwiających skorzystanie z systemu, muszą wystąpić o ich nadanie.

NOWE PRZEPISY PRECYZUJĄCE UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ „IN HOUSE”

Dnia 1 stycznia 2017 r. weszły w życie kolejne przepisy ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. 2016 poz. 1020)

Zgodnie ze zmienioną regulacją, powstała możliwość udzielenia zamówienia publicznego z pominięciem przetargu – na rzecz powiązanych podmiotów. Spełnione muszą być jednak konkretne warunki: określone w art. 67 ust. 1 pkt 12-15 ustawy.
W szczególności chodzi tu o następujące kwestie:

1. wykonawca musi być kontrolowany (w rozumieniu dominującego wpływu na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania) przez zamawiającego lub inny podmiot powiązany;

2. co najmniej 90 % działalności wykonawcy musi dotyczyć zadań zlecanych przez zamawiającego lub inny powiązany podmiot;

3. w ramach wykonawcy nie ma bezpośredniego udziału prywatnego kapitału.

Powyższe warunki podlegają kontroli przez organ sprawujący nadzór
nad zamawiającym. Organ nadzorujący może zakazać zawarcia umowy, a nawet żądać jej rozwiązania – jeśli została zawarta wbrew ustawowym warunkom.

Ponadto, umowa taka z mocy prawa wygaśnie po upływie 3 miesięcy od zaistnienia bezpośredniego udziału kapitału prywatnego w osobie prawnej wykonującej zamówienie (nie dotyczy to partnerstwa publiczno-prywatnego).

Ustawodawca kładzie tu także szczególny nacisk na osobisty charakter świadczenia, które ma spełnić wykonawca jeżeli przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług użyteczności publicznej albo roboty budowlane a zamówienia udzielono w omawianym trybie. W tej sytuacji Wykonawca musi osobiście wykonać kluczowe elementy zamówienia.

PRZYWRÓCENIE PODYPLOMOWEGO STAŻU LEKARSKIEGO

Dnia 1 stycznia 2017 r. weszły w życie przepisy Ustawy z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 poz. 2020)

Na tej podstawie przywrócono staż podyplomowy odbywany po ukończeniu studiów – w miejsce ustalonego w roku 2011 praktycznego nauczanie zawodu na ostatnim roku studiów – co miało obowiązywać dla studentów opuszczających uczelnie w przyszłym roku.

Dokonano tez pewnej modyfikacji charakteru stażu. Do najważniejszych zmian należy przyznanie lekarzowi stażyście pełnego prawa do wykonywania zawodu lekarza, które w zasadzie jest tożsame z uprawnieniem lekarzem praktykującego. Podstawową różnicę stanowi jednak ograniczenie czasowe przyznania tego uprawnienia, które w przypadku stażysty odnosi się do czasu trwania stażu.

Na podstawie nowych przepisów skierowania na badania diagnostyczne, w tym badania laboratoryjne, może wydawać stażysta bez uprzednich konsultacji z opiekunem stażu. Dodatkowo lekarz stażysta ma możliwość wydawać skierowania na badania wymagające metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta – tu jednakże przepisy wymagają uzgodnienia skierowania z lekarzem posiadającym prawo do wykonywania zawodu lekarza na czas nieokreślony.

Ponadto stażysta jest uprawniony między innym do samodzielnego stosowania zleconych przez lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu na czas nieokreślony metod diagnostycznych i leczniczych, których praktyczna umiejętność została stwierdzona przez opiekuna; wspólnego z lekarzem posiadającym prawo wykonywania zawodu na czas nieokreślony stosowania metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta oraz wspólnego z nim wykonywania zabiegów operacyjnych, objętych programem stażu podyplomowego; prowadzenia we współpracy z opiekunem historii choroby i innej dokumentacji medycznej; udzielania informacji o stanie zdrowia pacjenta, stwierdzania zgonu oraz do wystawiania recept i wydawania opinii oraz orzeczeń lekarskich po uzgodnieniu treści z w nich zawartych z lekarzem posiadającym prawo do wykonywania zawodu na czas nieokreślony.