80-433 Gdańsk, ul. Zawiszy Czarnego 6/1 58 340 47 63 Email: kancelaria@fortuna-krp.pl

Biuletyn - 01.2015 - Kancelaria Radcy Prawnego Fortuna Gdańsk

Biuletyn – 01.2015

PRAWO MEDYCZNE

Rozporządzenie dotyczące sposobu obliczania indywidualnego wskaźnika rozpoznawania nowotworów

W dniu 16 grudnia 2014 roku ogłoszono rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wskaźników rozpoznawania nowotworów (Dz. U. poz. 1810). Rozporządzenie weszło w życie w dniu 01 stycznia 2015 roku.

Od dnia 1 marca 2015 r. rozpocznie się comiesięczne ustalanie indywidualnego wskaźnika rozpoznawania nowotworów, co, zgodnie z założeniami do projektu rozporządzenia, poprawić ma jakość usług medycznych w zakresie onkologii.

Karta zgonu – nowe przepisy

Z dniem 01 stycznia 2015 roku weszła w życie nowelizacja przepisu art. 11 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 z późn. zm.).

Zgodnie z nowym brzmieniem przepisu, lekarz, leczący chorego w ostatniej chorobie, w przypadku śmierci pacjenta stwierdza zgon oraz jego przyczyny w wydawanej w tym celu karcie zgonu – w jednym egzemplarzu, a nie jak dotychczas w dwóch.

Nowe przepisy dotyczące Państwowego Ratownictwa Medycznego

W dniu 01 stycznia 2015 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz kryteriów kalkulacji kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. z 2014 roku poz. 1902).

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy zakres danych objętych wojewódzkim planem działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne,;

2) poziom szczegółowości danych objętych planem;

3) ramowy wzór planu;

4) kryteria kalkulacji kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego.

Dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz kryteriów kalkulacji kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 3, poz. 6) utraciło moc obowiązującą w dniu 1 stycznia 2015 r.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie C-364/13 International Stem Cell Corporation/Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks

W wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie C-364/13 International Stem Cell Corporation / Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks podjęto próbę zdefiniowania embrionu ludzkiego na kanwie sprawy dotyczącej udzielenia ochrony patentowej.

Trybunał, odnosząc się do swojego wyroku w sprawie Brüstle z dnia 18 października 2011 roku (C-34/10), stwierdził, że pojęcie embrionu ludzkiego obejmuje niezapłodnione ludzkie komórki jajowe, które zostały pobudzone do podziału i dalszego rozwoju w drodze partenogenezy, ponieważ takie komórki jajowe mogą zapoczątkować proces rozwoju jednostki ludzkiej, tak jak embriony powstałe w wyniku zapłodnienia komórki jajowej. Natomiast organizm niezdolny do rozwinięcia się w jednostkę ludzką nie stanowi embrionu ludzkiego w rozumieniu dyrektywy 98/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 1998 r. w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych. Wykorzystanie zatem takiego organizmu do celów przemysłowych lub handlowych może, co do zasady, zostać opatentowane.

Każdorazowo należy zatem zbadać, czy w świetle wiedzy i nauki medycyny, organizmy będące przedmiotem wniosków o rejestrację patentową mają wrodzoną zdolność rozwinięcia się w jednostkę ludzką, czy też nie mają takiej zdolności, a zatem czy są, czy też nie są embrionem ludzkim.

Sąd Najwyższy – kara upomnienia dla lekarza

Postanowieniem z dnia 12 grudnia 2014 roku, sygn. akt SDI 43/14, Sąd Najwyższy utrzymał karę upomnienia dla lekarza, za to, że nie skierował noworodka do badań specjalistycznych, ani nie zatrzymał w szpitalu, czym spowodował powikłania.

Lekarz został ukarany przez lekarski sąd dyscyplinarny za opóźnienie leczenia farmakologicznego 6-tygodniowego niemowlęcia. Dziecko, które miało wysoką gorączkę, nie zostało skierowane przez lekarza na badania specjalistyczne, ani nie zostało umieszczone w szpitalu. Następnego dnia okazało się, że wdało się zapalenie płuc.

Sąd Najwyższy utrzymał w mocy karę wymierzoną przez sąd dyscyplinarny, wskazując, że lekarz wprawdzie nie popełnił błędu medycznego, ale podjął niewłaściwą decyzję..

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego: rejestry danych medycznych tworzone na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia są niezgodne z konstytucją

Wyrokiem z dnia 18 grudnia 2014 roku, sygn. akt K 33/13, Trybunał Konstytucyjny orzekł, że:

1) „Art. 20 ust. 1 w związku z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia(Dz. U. Nr 113, poz. 657 i Nr 174, poz. 1039 oraz z 2014 r. poz. 183 i 998) w zakresie, w jakim przewiduje określenie przedmiotu rejestrów medycznych przez ministra w drodze rozporządzenia, jest niezgodny z art. 47 oraz art. 51 ust. 1, 2 i 5 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2) Art. 20 ust. 1 pkt 5 ustawy powołanej w punkcie 1, w części, w jakiej przewiduje, że w rozporządzeniu minister określa zakres i rodzaj danych przetwarzanych w rejestrze spośród danych określonych w art. 19 ust. 6 tej ustawy, jest niezgodny z art. 47 oraz art. 51 ust. 1, 2 i 5 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.

3) Art. 20 ust. 1 w związku z art. 19 ust. 1 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim przewiduje określenie przedmiotu rejestrów medycznych przez ministra w drodze rozporządzenia, jest niezgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji, przy czym rejestry utworzone przed dniem ogłoszenia niniejszego wyroku nadal mogą być prowadzone.”

Powyższy wyrok oznacza, że rejestry danych medycznych tworzone na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia są niezgodne z Konstytucją, jednak rejestry utworzone przed dniem ogłoszenia wyroku nadal mogą być prowadzone.

Rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego związane jest z okolicznością, że w rejestrach przetwarza się dane osobowe, a zatem powinny być one tworzone na podstawie ustawy, a nie – jak dotychczas – na podstawie rozporządzenia.

Nowe zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia:

w dniu 06 grudnia 2014 roku weszło w życie zarządzenie Nr 79/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Przepisy zarządzenia stosuje się do postępowania w sprawie zawarcia lub zmiany umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dotyczących udzielania świadczeń od dnia 1 stycznia 2015 r.,
w dniu 06 grudnia 2014 roku weszło w życie zarządzenie Nr 80/2014/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia. Przepisy zarządzenia stosuje się do postępowania w sprawie zawarcia lub zmiany umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dotyczących udzielania świadczeń od dnia 1 stycznia 2015 r.,
w dniu 06 grudnia 2014 roku weszło w życie zarządzenie Nr 81/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne. Przepisy zarządzenia stosuje się do świadczeń udzielanych od dnia 1 stycznia 2015 r.,
z dniem 17 grudnia 2014 roku weszło w życie Zarządzenie Nr 84/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne. Przepisy zarządzenia stosuje się do postępowań w sprawie zawarcia lub zmiany umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zawieranych na 2015 r.,
z dniem 18 grudnia 2014 roku weszło w życie Zarządzenie Nr 86/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna. Przepisy zarządzenia stosuje się do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w roku 2015 i latach następnych,
z dniem 18 grudnia 2014 roku weszło w życie Zarządzenie Nr 87/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Przepisy zarządzenia stosuje się do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od dnia 1 stycznia 2015 r.,
z dniem 19 grudnia 2014 roku weszło w życie Zarządzenie Nr 88/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne,
z dniem 20 grudnia 2014 roku weszło w życie Zarządzenie Nr 92/2014/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie procedury rozpatrywania zażaleń składanych do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia na czynności dyrektora wojewódzkiego oddziału Funduszu dotyczące kontroli w zakresie monitorowania ordynacji lekarskiej,
z dniem 20 grudnia 2014 roku weszło w życie Zarządzenie Nr 93/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie. Przepisy zarządzenia stosuje się do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych od dnia 1 stycznia 2015 r.,
z dniem 1 stycznia 2015 r. weszło w życie Zarządzenie Nr 85/2014/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie warunków realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne – program leczenia w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej,
z dniem 01 stycznia 2015 roku weszło w życie Zarządzenie Nr 89/2014/DSS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia,
z dniem 01 stycznia 2015 roku weszło w życie Zarządzenie Nr 90/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza,
z dniem 02 stycznia 2015 roku weszło w życie Zarządzenie Nr 1/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne,
z dniem 03 stycznia 2015 roku z mocą obowiązującą od dnia 01 listopada 2014 roku (z wyjątkami) weszło w życie Zarządzenie Nr 2/2015/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe) oraz zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne,
z dniem 08 stycznia 2015 roku weszło w życie Zarządzenie Nr 3/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna,
z dniem 13 stycznia 2015 roku weszło w życie Zarządzenie Nr 4/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 stycznia 2015 r. uchylające zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne,
z dniem 16 stycznia 2015 roku, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2015 roku, weszło w życie Zarządzenie Nr 5/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
z dniem 16 stycznia 2015 roku weszło w życie Zarządzenie Nr 6/2015/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 rok