80-433 Gdańsk, ul. Zawiszy Czarnego 6/1 58 340 47 63 Email: kancelaria@fortuna-krp.pl

Prawo zamówień publicznych - Kancelaria Radcy Prawnego Fortuna Gdańsk

Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., stanowiąca podstawowych akt regulujący kwestie zamówień publicznych, była nowelizowana kilkadziesiąt razy. Do ustawy zostało wydanych wiele aktów wykonawczych, m.in. rozporządzenie w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, rozporządzenie w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych. Do zamówień publicznych zastosowanie znajdują również przepisy ustawy kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego, Prawo budowlane, czy ustawa o dostępie do informacji publicznej.

Zamówienia publiczne to nie tylko regulacje krajowe, ale również regulacje unijne, które muszą być implementowane do prawa krajowego. Materia jest zatem złożona i rozbudowana, co utrudnia jej samodzielne zgłębienie.

Czy wiesz, że ustawa prawo zamówień publicznych przewiduje aż 9 trybów udzielania zamówienia?

DLA FIRM

OBSŁUGA PRAWNA FIRM

OBŁUGA PRAWNA FIRM

Jeśli masz pytania lub chcesz zasięgnąć naszych porad dotyczących obsługi prawnej firm - umów się na spotkanie w naszej kancelarii. Zadzwoń i umów spotkanie: 58 340 47 63

Do podstawowych należą przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony, zaś wśród pozostałych znajdują się: tryb negocjacji z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, negocjacje bez ogłoszenia, zamówienie z wolnej ręki, zapytanie o cenę, partnerstwo innowacyjne oraz licytacja elektroniczna, przy czym do zastosowania któregokolwiek z trybów pozostałych konieczne jest spełnienie szczegółowo określonych przesłanek. Dlatego też profesjonalna pomoc w zakresie zamówień publicznych może okazać się niezbędna, w celu uniknięcia negatywnych skutków niedopełnienia wymogów w zakresie udzielania zamówień publicznych narzucanych przepisami.

Nie wiesz, czy organizowane przez Ciebie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego podlega regulacjom ustawy prawo zamówień publicznych, czy może zostać przeprowadzone na podstawie przepisów kodeksu cywilnego i regulacji wewnętrznych?

Od wielu lat obsługujemy przedsiębiorców, do których ustawa prawo zamówień publicznych ma zastosowanie, w związku z czym możemy pomóc na każdym etapie organizowanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

A może chcesz zgłosić swoją ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, ale obawiasz się, że przez jej błędne przygotowanie zostanie odrzucona?

Podejmujemy się pomocy zarówno podmiotom występującym w roli zamawiających jak i wykonawców, w związku z czym oferujemy swojego usługi podmiotom składającym oferty w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku odrzucenia oferty możemy pomóc w toku procedury odwoławczej.

Czy wiesz, że po otwarciu ofert nie ma możliwości zmiany złożonej oferty?

Jeśli w toku badania i oceny ofert zamawiający ma wątpliwości co do złożonej oferty, może żądać od wykonawców wyjaśnień. Strony nie mogą jednak wówczas prowadzić negocjacji co do złożonej oferty, bądź dokonywać zmian w jej treści. Dopuszczalne jest jedynie poprawienie przez zamawiającego oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w trybie art. 87 ust. 2 prawa zamówień publicznych. Jeśli nie wiesz, czy błędy w ofercie wykonawcy mogą zostać poprawione w powyższym trybie, czy oferta powinna zostać odrzucona, pomożemy w rozstrzygnięciu tej kwestii i zastosowaniu odpowiedniej procedury.

Chciałbyś dokonać zmiany w umowie o udzielenie zamówienia publicznego, ale nie wiesz czy jest to możliwe?

Na gruncie zamówień publicznych obowiązuje zakaz zmiany istotnych postanowień umowy. Co do zasady niedopuszczalne jest dokonywanie zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, chyba że spełnione zostaną szczegółowo określone przesłanki. Należy przy tym wskazać, że naruszenie powyższego zakazu skutkuje unieważnieniem zmienionych postanowień umownych. Warto zatem przed dokonaniem zmiany skonsultować się z profesjonalnym pełnomocnikiem, w celu uniknięcia negatywnych konsekwencji zmian dokonanych wbrew ustawie.

Kancelaria Radcy Prawnego FORTUNA od wielu lat zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych, występujących zarówno w roli zamawiającego jak i wykonawcy, w związku z czym posiada bogate do świadczenie w udzielaniu pomocy obu stronom postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na każdym jego etapie. Posiadane doświadczenie pomaga w spełnianiu oczekiwań naszych Klientów i świadczeniu profesjonalnej pomocy prawnej w zakresie zamówień publicznych.

USŁUGI PRAWNICZE DLA FIRM
I OSÓB FIZYCZNYCH