80-433 Gdańsk, ul. Zawiszy Czarnego 6/1 58 340 47 63 Email: kancelaria@fortuna-krp.pl

Prawo pracy pracownika - Kancelaria Radcy Prawnego Fortuna Gdańsk

Podstawowym aktem prawnym regulującym prawa i obowiązki stron stosunku pracy jest ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Jest to akt podstawowy, jednak nie jedyny. Ustawodawca dla wybranych grup pracowników uchwalił odrębne przepisy, regulujące stosunek pracy, tzw. pragmatyki służbowe czy pracownicze, m.in. Karta Nauczyciela, ustawa o służbie cywilnej, ustawa o pracownikach urzędów państwowych.

Przepisy prawa cywilnego umiejscowione są w wielu aktach prawnych, z których podstawowym jest ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Ze względu na mnogość regulowanych kwestii prawo cywilne ulega wewnętrznym podziałom. Już sam kodeks cywilny dzieli się na księgi, z których I – Część ogólna odnosi się do wszystkich działów prawa cywilnego, zaś każda z pozostałych III ksiąg obejmuje inny obszar stosunków społecznych – własność i inne prawa rzeczowe, zobowiązania oraz spadki.

Skontaktuj się z nami

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeśli masz pytania lub chcesz zasięgnąć naszych porad dotyczących obsługi prawnej firm - umów się na spotkanie w naszej kancelarii. Zadzwoń i umów spotkanie: 58 340 47 63

Pracodawca złożył oświadczenie o wypowiedzeniu Ci umowy o pracę, nie wskazując jego przyczyny?

A może wiesz, że wskazana przyczyna zwolnienia nie jest zgodna ze stanem faktycznym?

Pracodawca nie zawsze ma obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę. Ustawodawca nakłada na niego taki obowiązek w przypadku wypowiadania umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. Przyczyna rozwiązania umowy o pracę powinna być rzeczywista i konkretna, by pracownik mógł zrozumieć decyzję pracodawcy. W przypadku, gdy pracownik uważa rozwiązanie umowy o pracę za niezgodne z prawem, ma możliwość odwołania się od wypowiedzenia do Sądu Pracy. Oferujemy pomoc w zakresie odwołania od niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę i dochodzenia należnych z tego tytułu roszczeń. Reprezentujemy pracowników w sporach z pracodawcami w sądach pracy, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie i z zaangażowaniem, ponieważ naszym celem jest jak najpełniejsza ochrona interesów naszych Klientów.

Padłeś ofiarą mobbingu?

Jeśli czujesz się uporczywie nękany i zastraszany przez swojego pracodawcę, a przez to spadła Twoja ocena przydatności zawodowej, jesteś poniżany lub ośmieszany, czy izolowany od pozostałych pracowników, prawdopodobnie doznajesz mobbingu. W przypadku, gdy mobbing wywołał u pracownika rozstrój zdrowia, może on domagać się od pracodawcy zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Ponadto pracownik, który doznał mobbingu lub wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy stosownego odszkodowania. Należy jednak pamiętać, że w przypadku podjęcia decyzji o skierowaniu sprawy na drogę sądową, ciężar dowodu spoczywa na pracowniku, a proces może być długi i skomplikowany. Ponieważ mobbing niejednokrotnie odciska swoje piętno na stanie psychofizycznym pracownika, ważne jest wówczas wsparcie profesjonalisty, który odpowiednio pokieruje sprawą, będzie reprezentował pracownika w czasie dochodzenia przed sądem roszczeń przysługujących mu w stosunku do pracodawcy. Możemy pomóc w postępowaniu przeciwko pracodawcy.

Czas pracy

Czy wiesz, że kodeks pracy reguluje kwestie czasu pracy pracownika, ustala dopuszczalne systemy czasu pracy, wyznacza normy dobowe i tygodniowe czasu pracy, które pracodawca zobowiązany jest przestrzegać? Kodeks pracy wskazuje ponadto, że pracownik w każdej dobie ma prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku, z pewnymi wyjątkami, zaś w każdym tygodniu – do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku. Nieprzestrzeganie przepisów o czasie pracy skutkuje grzywną od 1000 zł do 30 000 zł. Jeśli zatem pracodawca nie respektuje Twojego czasu pracy oraz prawa do odpoczynku, możemy pomóc w rozwiązaniu zaistniałego problemu.

Zwolnienia grupowe

Czy wiesz, że tzw. ustawa o zwolnieniach grupowych znajduje zastosowanie również w przypadku zwolnień indywidualnych, jeżeli pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników, a rozwiązanie stosunku pracy następuje wyłącznie z przyczyn niedotyczących pracowników? W takiej sytuacji pracownikowi przysługuje odprawa. Kancelaria może podjąć się prowadzenia sprawy o wypłatę należnej odprawy.

Kancelaria Radcy Prawnego FORTUNA od wielu lat prowadzi sprawy z zakresu prawa pracy, reprezentując pracowników w sporach z pracodawcami i pomagając w dochodzeniu należnych od pracodawców roszczeń. Wiedza, doświadczenie i zaangażowanie, z jakim pracownicy Kancelarii podchodzą do każdej powierzonej sprawy, daje gwarancję, że w danej sprawie podjęte zostaną wszelkie czynności, dające szanse na pozytywne zakończenie sprawy.

USŁUGI PRAWNICZE DLA FIRM
I OSÓB FIZYCZNYCH