80-433 Gdańsk, ul. Zawiszy Czarnego 6/1 58 340 47 63 Email: kancelaria@fortuna-krp.pl

Klauzula informacyjna - email - Kancelaria Radcy Prawnego Fortuna Gdańsk

Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych dla osób, z którymi prowadzona jest korespondencja e-mail

Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych dla osób, z którymi prowadzona jest korespondencja e-mail

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Andrzej Fortuna prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego FORTUNA Andrzej Fortuna, 80-433 Gdańsk, ul. Zawiszy Czarnego 6/1, NIP 584-125-22-11. Kontakt z administratorem jest możliwy poprzez tel. 58 340 47 63 lub e-mail: kancelaria@fortuna-krp.pl

2. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, w zależności od przedmiotu korespondencji, może stanowić art. 6 ust. 1 lit. b), c) lub f) RODO.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

1) odpowiedzi na otrzymaną od Państwa korespondencję, w tym odpowiedzi na zadane pytania i udzielenie informacji, o które Państwo proszą, oraz w celu dalszej obsługi korespondencji z Państwem prowadzonej – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

2) załatwienia sprawy, z którą Państwo się do nas zwracają– tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

4. Państwa dane osobowe mogą być wykorzystywane także dla celów analitycznych i statystycznych, lub w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Państwa dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji e-mailowej oraz tradycyjnej związanej z prowadzoną przez Administratora działalnością (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO) oraz w celu, dla którego zostały nam udostępnione.

5. Państwa dane osobowe mogą być wykorzystywane także dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia z Państwem korespondencji na dany temat, przedawnienia roszczeń, a po tym czasie przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora przepisami prawa.

7. Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż pierwotny cel przetwarzania.

8. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być:

1) podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych – w oparciu o wydanie stosownych upoważnień do przetwarzania danych osobowych lub na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

2) podmioty uprawione do dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa

9. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane przy zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym przy profilowaniu.

10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba że serwery obsługujące Państwa skrzynki pocztowe znajdują się w państwie trzecim i mimo to zdecydowali Państwo o prowadzeniu korespondencji z wykorzystaniem takiej skrzynki.

11. Osoba, której dane są przetwarzane w granicach określonych w RODO ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do odpowiedzi na otrzymaną od Państwa korespondencję lub załatwienie sprawy, za którą się Państwo do nas zwracają.

13. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.