80-433 Gdańsk, ul. Zawiszy Czarnego 6/1 58 340 47 63 Email: kancelaria@fortuna-krp.pl

Czas pracy kierowców a koronawirus - Kancelaria Radcy Prawnego Fortuna Gdańsk

Czas pracy kierowców a koronawirus

Dzień dobry

Informuję o ograniczeniach stosowania regulacji dotyczących czasu pracy kierowców wprowadzonych w związku z koronawirusem: przez Ministra Infrastruktury i opublikowanych na stronach internetowych Ministerstwa w drodze komunikatu

Zgodnie z Komunikatem odstępstwa od tych regulacji stosuje się od 18 marca 2020 r. do 16 kwietnia 2020 r.

Zgodnie z tymi odstępstwami:

1. dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 11 godzin (odstępstwo od art. 6 ust.1),
2. tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 60 godzin (odstępstwo od art. 6 ust.2),
3. łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć 96 godzin (odstępstwo od art. 6 ust.3),
4. po okresie prowadzenia pojazdu trwającym pięć i pół godziny kierowcy przysługuje ciągła przerwa trwająca co najmniej czterdzieści pięć minut (odstępstwo od art. 7).

Ze względu na wydłużenie czasu prowadzenia pojazdu z 9 do 11 godzin nie będą miały zastosowania odstępstwa w zakresie dziennych i tygodniowych okresów odpoczynku.

Działanie Ministra ma umocowanie w art. 30 ustawy o czasie kierowców, który brzmi:

1. W warunkach i na zasadach, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 561/2006, minister właściwy do spraw transportu może wprowadzić wyjątki lub zezwalać na tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów art. 6-9 tego rozporządzenia.

2. Minister właściwy do spraw transportu informuje o wprowadzeniu wyjątków lub udzielonych tymczasowych odstępstwach, o których mowa w ust. 1, w drodze obwieszczenia, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Obwieszczenie nie ukazało się w Monitorze na chwilę obecną – tym niemniej nie jest to warunek wejścia w życie decyzji wydanych w tym trybie.

radca prawny
Andrzej Fortuna