80-433 Gdańsk, ul. Zawiszy Czarnego 6/1 58 340 47 63 Email: kancelaria@fortuna-krp.pl

Alert - Certyfikat zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - Kancelaria Radcy Prawnego Fortuna Gdańsk

Alert – Certyfikat zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Przypominamy, iż w 2019 roku do polskiego porządku prawnego weszła ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1062). Ustawa nakłada  obowiązki dotyczące zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Większość przepisów powyższej ustawy obowiązuje od 20 września 2019 r., natomiast pozostała część miała wejść w życie stopniowo. Przypominamy, iż w dniu 6 marca 2021 r. weszły w życie przepisy dotyczące certyfikacji dostępności, tj. przepisy art. 15 – 28 ww. ustawy.

Zadaniem certyfikacji dostępności ma być potwierdzenie, czy przedsiębiorcy oraz organizacji pozarządowe, zapewniają dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami.  Podmiot zainteresowany uzyskaniem certyfikatu dostępności będzie musiał poddać się audytowi, w ramach którego zostanie sprawdzone, czy spełnione zostały minimalne wymagania w zakresie dostępności architektonicznej (m. in. zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków), cyfrowej (spełnienie wymagań określonych w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych) oraz informacyjno-komunikacyjnej (m. in.  instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących).

Certyfikat ma stanowić dokument potwierdzający spełnianie przez dany podmiot tych minimalnych wymagań ustawowych. Okres ważności certyfikatu ma wynosić 4 lata od dnia jego wydania. Certyfikat będzie mógł również zawierać zalecenia w zakresie poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez dany podmiot.

Podmiot ubiegający się o certyfikat musi złożyć wniosek zawierający jego nazwę i adres siedziby, ze wskazaniem zakresu prowadzonej przez ten podmiot działalności. Wniosek do podmiotu dokonującego certyfikacji należy złożyć na formularzu w postaci papierowej albo elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dokonanie certyfikacji odbywać się ma na podstawie umowy zawieranej między podmiotem dokonującym certyfikacji a podmiotem ubiegającym się o certyfikat.

Jeżeli po wydaniu certyfikatu podmiot przestanie spełniać minimalne wymagania określone w ustawie, podmiot dokonujący certyfikacji może cofnąć certyfikat oraz zawiadomi ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz podmiot, któremu wydano certyfikat z podaniem uzasadnienia.

Uzyskanie certyfikatu przez ww. podmioty nie jest obowiązkowe, jednak mogą wiązać się z tym korzyści – posiadanie certyfikatu dostępności m. in. uprawnia do skorzystania z obniżki 5% w wysokości wpłat na PFRON.