Oferowane usługi

Obsługa prawna

Oferujemy swoje usługi zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom fizycznym. Szczegółowy zakres usług jest zawsze indywidualnie dopasowany do potrzeb i oczekiwań naszego Klienta.

W ramach współpracy proponujemy:
  • doradztwo prawne w zakresie całości prowadzonej działalności
  • sporządzanie opinii w indywidualnych zagadnieniach
  • usługi w zakresie tworzenia i przekształcania podmiotów gospodarczych
  • identyfikację zagrożeń Klienta wynikających z przeglądu i analizy umów, porozumień i kontraktów już zawartych

Pomoc prawną świadczymy w siedzibie Kancelarii, w miejscu prowadzenia działalności przez Klienta lub za pośrednictwem faksu, telefonu bądź Internetu.
Sporządzamy okresowe sprawozdania z wykonywanych czynności, co pozwala na ustalenie jej efektywności.

W celu zapewnienia całościowych rozwiązań problemów naszych Klientów współpracujemy z podmiotami zajmującymi się wywiadem gospodarczym, księgowymi, notariuszami, adwokatami oraz innymi radcami prawnymi.

Ceny:
  • przy udzielaniu porad prawnych lub sporządzaniu opinii prawnych stosujemy stawkę wynagrodzenia w wysokości 150 zł netto za godzinę pracy,
  • przy dochodzeniu należności na drodze sądowej stosujemy stawki przewidziane przepisami prawa,
  • w przypadku obsługi stałej proponujemy ustalenie wynagrodzenia ryczałtowego – w wysokości zależnej od wielkości przedsiębiorcy, przykładowo dla firmy zatrudniającej do 5 osób wysokość takiego wynagrodzenia może wynosić 500 zł netto,
  • oferujemy 10% zniżki na świadczone usługi dla członków Gdańskiego Związku Pracodawców.

Szkolenia

Oferujemy możliwość przeprowadzania specjalistycznych szkoleń z zakresu prawa medycznego, prawa energetycznego i prawa pracy na wybrany temat. Usługę możemy wykonać zarówno w siedzibie Kancelarii, jak i w miejscu prowadzania działalności przez Klienta. Wysokość wynagrodzenia z tego tytułu ustalona jest w zależności od tematyki szkolenia, czasu jego trwania oraz ilości uczestników.

Prowadzenie spraw kadrowych

Świadczymy usługi kompleksowego prowadzenia dokumentacji pracowniczej, sporządzanie umów i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem, sporządzanie projektów wewnętrznych regulacji w sprawach pracowniczych (Regulaminy Pracy, Wynagradzania, Premiowania), doradztwo w zakresie spraw pracowniczych, prowadzenie spraw sądowych w sprawach pracowniczych.

Pełna obsługa płac

Oferujemy usługi związane z rachubą płac, sporządzaniem dokumentacji, rozliczeniami z ZUS, Urzedem Skarbowym, PFRON, GUS.